[కీలక స్తోత్రం] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Keelak Stotram Telugu Lyrics అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య । శివ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛందః । మహాసరస్వతీ దేవతా । మంత్రోదిత దేవ్యో బీజం । నవార్ణో మంత్రశక్తి।శ్రీ సప్త శతీ మంత్ర స్తత్వం స్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వఏన జపే వినియోగః । ఓం నమశ్చండికాయైమార్కండేయ ఉవాచ ఓం విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేదీ దివ్యచక్షుషే ।శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే ॥1॥ సర్వమేత ద్విజానీయాన్మంత్రాణాపి … Read more