[కీలక స్తోత్రం] ᐈ Keelak Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Keelak Stotram Telugu Lyrics

అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య । శివ ఋషిః । అనుష్టుప్ ఛందః । మహాసరస్వతీ దేవతా । మంత్రోదిత దేవ్యో బీజం । నవార్ణో మంత్రశక్తి।శ్రీ సప్త శతీ మంత్ర స్తత్వం స్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వఏన జపే వినియోగః ।

ఓం నమశ్చండికాయై
మార్కండేయ ఉవాచ

ఓం విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేదీ దివ్యచక్షుషే ।
శ్రేయః ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థ ధారిణే ॥1॥

సర్వమేత ద్విజానీయాన్మంత్రాణాపి కీలకం ।
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జాప్య తత్పరః ॥2॥

సిద్ధ్యంతుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి ।
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన భక్తితః ॥3॥

న మంత్రో నౌషధం తస్య న కించి దపి విధ్యతే ।
వినా జాప్యం న సిద్ధ్యేత్తు సర్వ ముచ్చాటనాదికం ॥4॥

సమగ్రాణ్యపి సేత్స్యంతి లోకశజ్ఞ్కా మిమాం హరః ।
కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వ మేవ మిదం శుభం ॥5॥

స్తోత్రంవై చండికాయాస్తు తచ్చ గుహ్యం చకార సః ।
సమాప్నోతి సపుణ్యేన తాం యథావన్నిమంత్రణాం ॥6॥

సోపిఽక్షేమ మవాప్నోతి సర్వ మేవ న సంశయః ।
కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యాం అష్టమ్యాం వా సమాహితః॥6॥

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్య థైషా ప్రసీదతి ।
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితం। ॥8॥

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం చండీం జపతి నిత్య శః ।
స సిద్ధః స గణః సోఽథ గంధర్వో జాయతే ధ్రువం ॥9॥

న చైవా పాటవం తస్య భయం క్వాపి న జాయతే ।
నాప మృత్యు వశం యాతి మృతేచ మోక్షమాప్నుయాత్॥10॥

జ్ఞాత్వాప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి ।
తతో జ్ఞాత్వైవ సంపూర్నం ఇదం ప్రారభ్యతే బుధైః ॥11॥

సౌభాగ్యాదిచ యత్కించిద్ దృశ్యతే లలనాజనే ।
తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జప్యమిదం శుభం ॥12॥

శనైస్తు జప్యమానేఽస్మిన్ స్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః।
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవతత్ ॥13॥

ఐశ్వర్యం తత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యమేవచః ।
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సాన కిం జనై ॥14॥

చణ్దికాం హృదయేనాపి యః స్మరేత్ సతతం నరః ।
హృద్యం కామమవాప్నోతి హృది దేవీ సదా వసేత్ ॥15॥

అగ్రతోఽముం మహాదేవ కృతం కీలకవారణం ।
నిష్కీలంచ తథా కృత్వా పఠితవ్యం సమాహితైః ॥16॥

॥ ఇతి శ్రీ భగవతీ కీలక స్తోత్రం సమాప్తం ॥

********

Leave a Comment