[કૃષ્ણાષ્ટકમ્] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Gujarati વસુદેવ સુતં દેવં કંસ ચાણૂર મર્દનમ્ ।દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥ અતસી પુષ્પ સંકાશં હાર નૂપુર શોભિતમ્ ।રત્ન કંકણ કેયૂરં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥ કુટિલાલક સંયુક્તં પૂર્ણચંદ્ર નિભાનનમ્ ।વિલસત્ કુંડલધરં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરમ્ ॥ મંદાર ગંધ સંયુક્તં ચારુહાસં ચતુર્ભુજમ્ ।બર્હિ પિંછાવ ચૂડાંગં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥ ઉત્ફુલ્લ પદ્મપત્રાક્ષં નીલ … Read more