[કૃષ્ણાષ્ટકમ્] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Gujarati

વસુદેવ સુતં દેવં કંસ ચાણૂર મર્દનમ્ ।
દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

અતસી પુષ્પ સંકાશં હાર નૂપુર શોભિતમ્ ।
રત્ન કંકણ કેયૂરં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

કુટિલાલક સંયુક્તં પૂર્ણચંદ્ર નિભાનનમ્ ।
વિલસત્ કુંડલધરં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરમ્ ॥

મંદાર ગંધ સંયુક્તં ચારુહાસં ચતુર્ભુજમ્ ।
બર્હિ પિંછાવ ચૂડાંગં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

ઉત્ફુલ્લ પદ્મપત્રાક્ષં નીલ જીમૂત સન્નિભમ્ ।
યાદવાનાં શિરોરત્નં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

રુક્મિણી કેળિ સંયુક્તં પીતાંબર સુશોભિતમ્ ।
અવાપ્ત તુલસી ગંધં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

ગોપિકાનાં કુચદ્વંદ કુંકુમાંકિત વક્ષસમ્ ।
શ્રીનિકેતં મહેષ્વાસં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

શ્રીવત્સાંકં મહોરસ્કં વનમાલા વિરાજિતમ્ ।
શંખચક્ર ધરં દેવં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ્ ॥

કૃષ્ણાષ્ટક મિદં પુણ્યં પ્રાતરુત્થાય યઃ પઠેત્ ।
કોટિજન્મ કૃતં પાપં સ્મરણેન વિનશ્યતિ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment