[കൃഷ്ണാഷ്ടകമ്] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Malayalam വസുദേവ സുതം ദേവം കംസ ചാണൂര മര്ദനമ് ।ദേവകീ പരമാനംദം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥ അതസീ പുഷ്പ സംകാശം ഹാര നൂപുര ശോഭിതമ് ।രത്ന കംകണ കേയൂരം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥ കുടിലാലക സംയുക്തം പൂര്ണചംദ്ര നിഭാനനമ് ।വിലസത് കുംഡലധരം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരമ് ॥ മംദാര ഗംധ സംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുര്ഭുജമ് ।ബര്ഹി പിംഛാവ ചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥ ഉത്ഫുല്ല പദ്മപത്രാക്ഷം നീല … Read more