[കൃഷ്ണാഷ്ടകമ്] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Malayalam

വസുദേവ സുതം ദേവം കംസ ചാണൂര മര്ദനമ് ।
ദേവകീ പരമാനംദം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

അതസീ പുഷ്പ സംകാശം ഹാര നൂപുര ശോഭിതമ് ।
രത്ന കംകണ കേയൂരം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

കുടിലാലക സംയുക്തം പൂര്ണചംദ്ര നിഭാനനമ് ।
വിലസത് കുംഡലധരം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരമ് ॥

മംദാര ഗംധ സംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുര്ഭുജമ് ।
ബര്ഹി പിംഛാവ ചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

ഉത്ഫുല്ല പദ്മപത്രാക്ഷം നീല ജീമൂത സന്നിഭമ് ।
യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

രുക്മിണീ കേളി സംയുക്തം പീതാംബര സുശോഭിതമ് ।
അവാപ്ത തുലസീ ഗംധം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

ഗോപികാനാം കുചദ്വംദ കുംകുമാംകിത വക്ഷസമ് ।
ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

ശ്രീവത്സാംകം മഹോരസ്കം വനമാലാ വിരാജിതമ് ।
ശംഖചക്ര ധരം ദേവം കൃഷ്ണം വംദേ ജഗദ്ഗുരുമ് ॥

കൃഷ്ണാഷ്ടക മിദം പുണ്യം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത് ।
കോടിജന്മ കൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി ॥

********

Also Read:

Leave a Comment