[க்ருஷ்ணாஷ்டகம்] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Tamil வஸுதே3வ ஸுதம் தே3வம் கம்ஸ சாணூர மர்த3நம் ।தே3வகீ பரமாநந்த3ம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥ அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஶம் ஹார நூபுர ஶோபி4தம் ।ரத்ந கங்கண கேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥ குடிலாலக ஸம்யுக்தம் பூர்ணசந்த்3ர நிபா4நநம் ।விலஸத் குண்ட3லத4ரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரம் ॥ மந்தா3ர க3ந்த4 ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்பு4ஜம் ।ப3ர்ஹி பிஞ்சா2வ சூடா3ங்க3ம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥ உத்பு2ல்ல பத்3மபத்ராக்ஷம் நீல ஜீமூத ஸந்நிப4ம் ।யாத3வாநாம் ஶிரோரத்நம் க்ருஷ்ணம் … Read more