[க்ருஷ்ணாஷ்டகம்] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Tamil

வஸுதே3வ ஸுதம் தே3வம் கம்ஸ சாணூர மர்த3நம் ।
தே3வகீ பரமாநந்த3ம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

அதஸீ புஷ்ப ஸங்காஶம் ஹார நூபுர ஶோபி4தம் ।
ரத்ந கங்கண கேயூரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

குடிலாலக ஸம்யுக்தம் பூர்ணசந்த்3ர நிபா4நநம் ।
விலஸத் குண்ட3லத4ரம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரம் ॥

மந்தா3ர க3ந்த4 ஸம்யுக்தம் சாருஹாஸம் சதுர்பு4ஜம் ।
3ர்ஹி பிஞ்சா2வ சூடா3ங்க3ம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

உத்பு2ல்ல பத்3மபத்ராக்ஷம் நீல ஜீமூத ஸந்நிப4ம் ।
யாத3வாநாம் ஶிரோரத்நம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

ருக்மிணீ கேல்தி3 ஸம்யுக்தம் பீதாம்ப3ர ஸுஶோபி4தம் ।
அவாப்த துலஸீ க3ந்த4ம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

கோ3பிகாநாம் குசத்3வந்த3 குங்குமாங்கித வக்ஷஸம் ।
ஶ்ரீநிகேதம் மஹேஷ்வாஸம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

ஶ்ரீவத்ஸாங்கம் மஹோரஸ்கம் வநமாலா விராஜிதம் ।
ஶங்க2சக்ர த4ரம் தே3வம் க்ருஷ்ணம் வந்தே3 ஜக3த்3கு3ரும் ॥

க்ருஷ்ணாஷ்டக மித3ம் புண்யம் ப்ராதருத்தா2ய ய: படே2த் ।
கோடிஜந்ம க்ருதம் பாபம் ஸ்மரணேந விநஶ்யதி ॥

********

Also Read:

Leave a Comment