[ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದಶಾವತಾರಂ] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Kannada Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Kannada Lyrics ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೆಯ್ಯವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನವೇ ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನೆದ ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೆಯ್ಯವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನವೇ ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನೆದ ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಂಚವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವರಹಾವತಾರುಡನವೇ ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಂಚೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವರಹಾವತಾರುಡನೆದ ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಯವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನವೇ ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನೆದ ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಯ್ಯವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವಾಮನವತಾರುಡನವೇ ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಚ್ಚೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಾಮನಾವತಾರುಡನೆದ ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನವೇ ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನೆದ ಆನಂದಬಾಲುಡನವೇಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನವೇ ಆನಂದಬಾಲುಡನೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನೆದ ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನವೆಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು … Read more