[ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದಶಾವತಾರಂ] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Kannada Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Kannada Lyrics

ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೆಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನವೇ

ಮಲ್ಲೆಪೂಲಹಾರಮೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರುಡನೆದ

ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೆಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನವೇ

ಕುಪ್ಪಿಕುಚ್ಚುಲ ಜಡಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಕೂರ್ಮಾವತಾರುಡನೆದ

ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಂಚವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವರಹಾವತಾರುಡನವೇ

ವರಮುಲಿಚ್ಚಿ ದೀವಿಂಚೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವರಹಾವತಾರುಡನೆದ

ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನವೇ

ನಾಣ್ಯಮೈನ ನಗಲುವೇಸೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ನರಸಿಂಹಾವತಾರುಡನೆದ

ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಯ್ಯವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ವಾಮನವತಾರುಡನವೇ

ವಾಯುವೇಗ ರಥಮುನಿಚ್ಚೆದಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವಾಮನಾವತಾರುಡನೆದ

ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನವೇ

ಪಾಲು ಪೋಸಿ ಬುವ್ವಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪರಶುರಾಮಾವತಾರುಡನೆದ

ಆನಂದಬಾಲುಡನವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನವೇ

ಆನಂದಬಾಲುಡನೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಅಯೋಧ್ಯವಾಸುಡನೆದ

ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನವೆ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣುಡನವೇ

ಗೋವುಲುಕಾಚೆ ಬಾಲುಡನೆದ
ನಾ ತಂಡ್ರಿ ನಿನ್ನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣುಡನೆದ

ಬುಧ್ಧುಲು ಕಲಿಪಿ ಮುದ್ದಪೆಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಬುಧ್ಧಾವತಾರುಡನವೇ

ಬುಧ್ಧುಲು ಕಲಿಪಿ ಮುದ್ದಪೆಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಬುಧ್ಧಾವತಾರುಡನೆದ

ಕಾಳ್ಳಕು ಪಸಿಡಿಗಜ್ಜೆಲು ಕಟ್ಟವೇ
ಓಯಮ್ಮ ನನ್ನು ಕಲಿಕಾವತಾರುಡನವೇ

ಕಾಳ್ಳಕು ಪಸಿಡಿಗಜ್ಜೆಲು ಕಟ್ಟೆದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ಕಲಿಕಾವತಾರುಡನೆದ

********

Leave a Comment