[ഗോപാല കൃഷ്ണ ദശാവതാരമ്] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Malayalam Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Malayalam Lyrics മല്ലെപൂലഹാരമെയ്യവേഓയമ്മ നന്നു മത്സ്യാവതാരുഡനവേ മല്ലെപൂലഹാരമേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണമത്സ്യാവതാരുഡനെദ കുപ്പികുച്ചുല ജഡലുവെയ്യവേഓയമ്മ നന്നു കൂര്മാവതാരുഡനവേ കുപ്പികുച്ചുല ജഡലുവേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണകൂര്മാവതാരുഡനെദ വരമുലിച്ചി ദീവിംചവേഓയമ്മ നന്നു വരഹാവതാരുഡനവേ വരമുലിച്ചി ദീവിംചെദ ഗോപാലകൃഷ്ണവരഹാവതാരുഡനെദ നാണ്യമൈന നഗലുവേയവേഓയമ്മ നന്നു നരസിംഹാവതാരുഡനവേ നാണ്യമൈന നഗലുവേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണനരസിംഹാവതാരുഡനെദ വായുവേഗ രഥമുനിയ്യവേഓയമ്മ നന്നു വാമനവതാരുഡനവേ വായുവേഗ രഥമുനിച്ചെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണവാമനാവതാരുഡനെദ പാലു പോസി ബുവ്വപെട്ടവേഓയമ്മ നന്നു പരശുരാമാവതാരുഡനവേ പാലു പോസി ബുവ്വപെട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണപരശുരാമാവതാരുഡനെദ ആനംദബാലുഡനവേഓയമ്മ നന്നു അയോധ്യവാസുഡനവേ ആനംദബാലുഡനെദ ഗോപാലകൃഷ്ണഅയോധ്യവാസുഡനെദ ഗോവുലുകാചെ ബാലുഡനവെഓയമ്മ നന്നു … Read more