[ഗോപാല കൃഷ്ണ ദശാവതാരമ്] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Malayalam Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Malayalam Lyrics

മല്ലെപൂലഹാരമെയ്യവേ
ഓയമ്മ നന്നു മത്സ്യാവതാരുഡനവേ

മല്ലെപൂലഹാരമേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
മത്സ്യാവതാരുഡനെദ

കുപ്പികുച്ചുല ജഡലുവെയ്യവേ
ഓയമ്മ നന്നു കൂര്മാവതാരുഡനവേ

കുപ്പികുച്ചുല ജഡലുവേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
കൂര്മാവതാരുഡനെദ

വരമുലിച്ചി ദീവിംചവേ
ഓയമ്മ നന്നു വരഹാവതാരുഡനവേ

വരമുലിച്ചി ദീവിംചെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
വരഹാവതാരുഡനെദ

നാണ്യമൈന നഗലുവേയവേ
ഓയമ്മ നന്നു നരസിംഹാവതാരുഡനവേ

നാണ്യമൈന നഗലുവേസെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
നരസിംഹാവതാരുഡനെദ

വായുവേഗ രഥമുനിയ്യവേ
ഓയമ്മ നന്നു വാമനവതാരുഡനവേ

വായുവേഗ രഥമുനിച്ചെദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ
വാമനാവതാരുഡനെദ

പാലു പോസി ബുവ്വപെട്ടവേ
ഓയമ്മ നന്നു പരശുരാമാവതാരുഡനവേ

പാലു പോസി ബുവ്വപെട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
പരശുരാമാവതാരുഡനെദ

ആനംദബാലുഡനവേ
ഓയമ്മ നന്നു അയോധ്യവാസുഡനവേ

ആനംദബാലുഡനെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
അയോധ്യവാസുഡനെദ

ഗോവുലുകാചെ ബാലുഡനവെ
ഓയമ്മ നന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണുഡനവേ

ഗോവുലുകാചെ ബാലുഡനെദ
നാ തംഡ്രി നിന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണുഡനെദ

ബുധ്ധുലു കലിപി മുദ്ദപെട്ടവേ
ഓയമ്മ നന്നു ബുധ്ധാവതാരുഡനവേ

ബുധ്ധുലു കലിപി മുദ്ദപെട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
ബുധ്ധാവതാരുഡനെദ

കാള്ളകു പസിഡിഗജ്ജെലു കട്ടവേ
ഓയമ്മ നന്നു കലികാവതാരുഡനവേ

കാള്ളകു പസിഡിഗജ്ജെലു കട്ടെദ ഗോപാലകൃഷ്ണ
കലികാവതാരുഡനെദ

********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *