[கோ3பால க்ருஷ்ண த3ஶாவதாரம்] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Tamil Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Tamil Lyrics மல்லெபூலஹாரமெய்யவேஓயம்ம நந்நு மத்ஸ்யாவதாருட3நவே மல்லெபூலஹாரமேஸெதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ணமத்ஸ்யாவதாருட3நெத3 குப்பிகுச்சுல ஜட3லுவெய்யவேஓயம்ம நந்நு கூர்மாவதாருட3நவே குப்பிகுச்சுல ஜட3லுவேஸெதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ணகூர்மாவதாருட3நெத3 வரமுலிச்சி தீ3விஞ்சவேஓயம்ம நந்நு வரஹாவதாருட3நவே வரமுலிச்சி தீ3விஞ்செத3 கோ3பாலக்ருஷ்ணவரஹாவதாருட3நெத3 நாண்யமைந நக3லுவேயவேஓயம்ம நந்நு நரஸிம்ஹாவதாருட3நவே நாண்யமைந நக3லுவேஸெதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ணநரஸிம்ஹாவதாருட3நெத3 வாயுவேக3 ரத2முநிய்யவேஓயம்ம நந்நு வாமநவதாருட3நவே வாயுவேக3 ரத2முநிச்செதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ணவாமநாவதாருட3நெத3 பாலு போஸி பு3வ்வபெட்டவேஓயம்ம நந்நு பரஶுராமாவதாருட3நவே பாலு போஸி பு3வ்வபெட்டெத3 கோ3பாலக்ருஷ்ணபரஶுராமாவதாருட3நெத3 ஆநந்த3பா3லுட3நவேஓயம்ம நந்நு அயோத்4யவாஸுட3நவே ஆநந்த3பா3லுட3நெத3 கோ3பாலக்ருஷ்ணஅயோத்4யவாஸுட3நெத3 கோ3வுலுகாசெ பா3லுட3நவெஓயம்ம நந்நு கோ3பாலக்ருஷ்ணுட3நவே கோ3வுலுகாசெ பா3லுட3நெத3நா தண்ட்3ரி நிந்நு கோ3பாலக்ருஷ்ணுட3நெத3 பு3த்4து4லு கலிபி முத்3த3பெட்டவேஓயம்ம … Read more