[கோ3பால க்ருஷ்ண த3ஶாவதாரம்] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Tamil Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Tamil Lyrics

மல்லெபூலஹாரமெய்யவே
ஓயம்ம நந்நு மத்ஸ்யாவதாருட3நவே

மல்லெபூலஹாரமேஸெதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
மத்ஸ்யாவதாருட3நெத3

குப்பிகுச்சுல ஜட3லுவெய்யவே
ஓயம்ம நந்நு கூர்மாவதாருட3நவே

குப்பிகுச்சுல ஜட3லுவேஸெதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
கூர்மாவதாருட3நெத3

வரமுலிச்சி தீ3விஞ்சவே
ஓயம்ம நந்நு வரஹாவதாருட3நவே

வரமுலிச்சி தீ3விஞ்செத3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
வரஹாவதாருட3நெத3

நாண்யமைந நக3லுவேயவே
ஓயம்ம நந்நு நரஸிம்ஹாவதாருட3நவே

நாண்யமைந நக3லுவேஸெதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
நரஸிம்ஹாவதாருட3நெத3

வாயுவேக3 ரத2முநிய்யவே
ஓயம்ம நந்நு வாமநவதாருட3நவே

வாயுவேக3 ரத2முநிச்செதா3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
வாமநாவதாருட3நெத3

பாலு போஸி பு3வ்வபெட்டவே
ஓயம்ம நந்நு பரஶுராமாவதாருட3நவே

பாலு போஸி பு3வ்வபெட்டெத3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
பரஶுராமாவதாருட3நெத3

ஆநந்த3பா3லுட3நவே
ஓயம்ம நந்நு அயோத்4யவாஸுட3நவே

ஆநந்த3பா3லுட3நெத3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
அயோத்4யவாஸுட3நெத3

கோ3வுலுகாசெ பா3லுட3நவெ
ஓயம்ம நந்நு கோ3பாலக்ருஷ்ணுட3நவே

கோ3வுலுகாசெ பா3லுட3நெத3
நா தண்ட்3ரி நிந்நு கோ3பாலக்ருஷ்ணுட3நெத3

பு3த்4து4லு கலிபி முத்33பெட்டவே
ஓயம்ம நந்நு பு3த்4தா4வதாருட3நவே

பு3த்4து4லு கலிபி முத்33பெட்டெத3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
பு3த்4தா4வதாருட3நெத3

கால்த்3ல்த3கு பஸிடி3கஜ3்ஜெலு கட்டவே
ஓயம்ம நந்நு கலிகாவதாருட3நவே

கால்த்3ல்த3கு பஸிடி3கஜ3்ஜெலு கட்டெத3 கோ3பாலக்ருஷ்ண
கலிகாவதாருட3நெத3

********

Leave a Comment