[શ્રી કૃષ્ણ સહસ્ર નામ] ᐈ Sri Krishna Sahasranama Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics In Gujarati ઓં અસ્ય શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમંત્રસ્ય પરાશર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, શ્રીકૃષ્ણઃ પરમાત્મા દેવતા, શ્રીકૃષ્ણેતિ બીજમ્, શ્રીવલ્લભેતિ શક્તિઃ, શારંગીતિ કીલકં, શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ ન્યાસઃ%પરાશરાય ઋષયે નમઃ ઇતિ શિરસિ,અનુષ્ટુપ્ છંદસે નમઃ ઇતિ મુખે,ગોપાલકૃષ્ણદેવતાયૈ નમઃ ઇતિ હૃદયે,શ્રીકૃષ્ણાય બીજાય નમઃ ઇતિ ગુહ્યે,શ્રીવલ્લભાય શક્ત્યૈ નમઃ ઇતિ પાદયોઃ,શારંગધરાય કીલકાય નમઃ ઇતિ સર્વાંગે ॥ કરન્યાસઃ%શ્રીકૃષ્ણ ઇત્યારભ્ય શૂરવંશૈકધીરિત્યંતાનિ … Read more