[શ્રી કૃષ્ણ સહસ્ર નામ] ᐈ Sri Krishna Sahasranama Lyrics In Gujarati Pdf

Sri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં અસ્ય શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમંત્રસ્ય પરાશર ઋષિઃ, અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, શ્રીકૃષ્ણઃ પરમાત્મા દેવતા, શ્રીકૃષ્ણેતિ બીજમ્, શ્રીવલ્લભેતિ શક્તિઃ, શારંગીતિ કીલકં, શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ન્યાસઃ%
પરાશરાય ઋષયે નમઃ ઇતિ શિરસિ,
અનુષ્ટુપ્ છંદસે નમઃ ઇતિ મુખે,
ગોપાલકૃષ્ણદેવતાયૈ નમઃ ઇતિ હૃદયે,
શ્રીકૃષ્ણાય બીજાય નમઃ ઇતિ ગુહ્યે,
શ્રીવલ્લભાય શક્ત્યૈ નમઃ ઇતિ પાદયોઃ,
શારંગધરાય કીલકાય નમઃ ઇતિ સર્વાંગે ॥

કરન્યાસઃ%
શ્રીકૃષ્ણ ઇત્યારભ્ય શૂરવંશૈકધીરિત્યંતાનિ અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
શૌરિરિત્યારભ્ય સ્વભાસોદ્ભાસિતવ્રજ ઇત્યંતાનિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
કૃતાત્મવિદ્યાવિન્યાસ ઇત્યારભ્ય પ્રસ્થાનશકટારૂઢ ઇતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ,
બૃંદાવનકૃતાલય ઇત્યારભ્ય મધુરાજનવીક્ષિત ઇત્યનામિકાભ્યાં નમઃ,
રજકપ્રતિઘાતક ઇત્યારભ્ય દ્વારકાપુરકલ્પન ઇતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ
દ્વારકાનિલય ઇત્યારભ્ય પરાશર ઇતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ,
એવં હૃદયાદિન્યાસઃ ॥

ધ્યાનમ્%
કેષાંચિત્પ્રેમપુંસાં વિગલિતમનસાં બાલલીલાવિલાસં
કેષાં ગોપાલલીલાંકિતરસિકતનુર્વેણુવાદ્યેન દેવમ્ ।
કેષાં વામાસમાજે જનિતમનસિજો દૈત્યદર્પાપહૈવં
જ્ઞાત્વા ભિન્નાભિલાષં સ જયતિ જગતામીશ્વરસ્તાદૃશોઽભૂત્ ॥ 1 ॥

ક્ષીરાબ્ધૌ કૃતસંસ્તવસ્સુરગણૈર્બ્રહ્માદિભિઃ પંડિતૈઃ
પ્રોદ્ભૂતો વસુદેવસદ્મનિ મુદા ચિક્રીડ યો ગોકુલે ।
કંસધ્વંસકૃતે જગામ મધુરાં સારામસદ્વારકાં
ગોપાલોઽખિલગોપિકાજનસખઃ પાયાદપાયાત્ સ નઃ ॥ 2 ॥

ફુલ્લેંદીવરકાંતિમિંદુવદનં બર્હાવતંસપ્રિયં
શ્રીવત્સાંકમુદારકૌસ્તુભધરં પીતાંબરં સુંદરમ્ ।
ગોપીનાં નયનોત્પલાર્ચિતતનું ગોગોપસંઘાવૃતં
ગોવિંદં કલવેણુવાદનરતં દિવ્યાંગભૂષં ભજે ॥ 3 ॥

ઓં ।
કૃષ્ણઃ શ્રીવલ્લભઃ શારંગી વિષ્વક્સેનઃ સ્વસિદ્ધિદઃ ।
ક્ષીરોદધામા વ્યૂહેશઃ શેષશાયી જગન્મયઃ ॥ 1 ॥

ભક્તિગમ્યસ્ત્રયીમૂર્તિર્ભારાર્તવસુધાસ્તુતઃ ।
દેવદેવો દયાસિંધુર્દેવદેવશિખામણિઃ ॥ 2 ॥

સુખભાવસ્સુખાધારો મુકુંદો મુદિતાશયઃ ।
અવિક્રિયઃ ક્રિયામૂર્તિરધ્યાત્મસ્વસ્વરૂપવાન્ ॥ 3 ॥

શિષ્ટાભિલક્ષ્યો ભૂતાત્મા ધર્મત્રાણાર્થચેષ્ટિતઃ ।
અંતર્યામી કલારૂપઃ કાલાવયવસાક્ષિકઃ ॥ 4 ॥

વસુધાયાસહરણો નારદપ્રેરણોન્મુખઃ ।
પ્રભૂષ્ણુર્નારદોદ્ગીતો લોકરક્ષાપરાયણઃ ॥ 5 ॥

રૌહિણેયકૃતાનંદો યોગજ્ઞાનનિયોજકઃ ।
મહાગુહાંતર્નિક્ષિપ્તઃ પુરાણવપુરાત્મવાન્ ॥ 6 ॥

શૂરવંશૈકધીશ્શૌરિઃ કંસશંકાવિષાદકૃત્ ।
વસુદેવોલ્લસચ્છક્તિર્દેવક્યષ્ટમગર્ભગઃ ॥ 7 ॥

વસુદેવસુતઃ શ્રીમાંદેવકીનંદનો હરિઃ ।
આશ્ચર્યબાલઃ શ્રીવત્સલક્ષ્મવક્ષાશ્ચતુર્ભુજઃ ॥ 8 ॥

સ્વભાવોત્કૃષ્ટસદ્ભાવઃ કૃષ્ણાષ્ટમ્યંતસંભવઃ ।
પ્રાજાપત્યર્ક્ષસંભૂતો નિશીથસમયોદિતઃ ॥ 9 ॥

શંખચક્રગદાપદ્મપાણિઃ પદ્મનિભેક્ષણઃ ।
કિરીટી કૌસ્તુભોરસ્કઃ સ્ફુરન્મકરકુંડલઃ ॥ 10 ॥

પીતવાસા ઘનશ્યામઃ કુંચિતાંચિતકુંતલઃ ।
સુવ્યક્તવ્યક્તાભરણઃ સૂતિકાગૃહભૂષણઃ ॥ 11 ॥

કારાગારાંધકારઘ્નઃ પિતૃપ્રાગ્જન્મસૂચકઃ ।
વસુદેવસ્તુતઃ સ્તોત્રં તાપત્રયનિવારણઃ ॥ 12 ॥

નિરવદ્યઃ ક્રિયામૂર્તિર્ન્યાયવાક્યનિયોજકઃ ।
અદૃષ્ટચેષ્ટઃ કૂટસ્થો ધૃતલૌકિકવિગ્રહઃ ॥ 13 ॥

મહર્ષિમાનસોલ્લાસો મહીમંગલદાયકઃ ।
સંતોષિતસુરવ્રાતઃ સાધુચિત્તપ્રસાદકઃ ॥ 14 ॥

જનકોપાયનિર્દેષ્ટા દેવકીનયનોત્સવઃ ।
પિતૃપાણિપરિષ્કારો મોહિતાગારરક્ષકઃ ॥ 15 ॥

સ્વશક્ત્યુદ્ધાટિતાશેષકપાટઃ પિતૃવાહકઃ ।
શેષોરગફણાચ્છત્રશ્શેષોક્તાખ્યાસહસ્રકઃ ॥ 16 ॥

યમુનાપૂરવિધ્વંસી સ્વભાસોદ્ભાસિતવ્રજઃ ।
કૃતાત્મવિદ્યાવિન્યાસો યોગમાયાગ્રસંભવઃ ॥ 17 ॥

દુર્ગાનિવેદિતોદ્ભાવો યશોદાતલ્પશાયકઃ ।
નંદગોપોત્સવસ્ફૂર્તિર્વ્રજાનંદકરોદયઃ ॥ 18 ॥

સુજાતજાતકર્મ શ્રીર્ગોપીભદ્રોક્તિનિર્વૃતઃ ।
અલીકનિદ્રોપગમઃ પૂતનાસ્તનપીડનઃ ॥ 19 ॥

સ્તન્યાત્તપૂતનાપ્રાણઃ પૂતનાક્રોશકારકઃ ।
વિન્યસ્તરક્ષાગોધૂલિર્યશોદાકરલાલિતઃ ॥ 20 ॥

નંદાઘ્રાતશિરોમધ્યઃ પૂતનાસુગતિપ્રદઃ ।
બાલઃ પર્યંકનિદ્રાલુર્મુખાર્પિતપદાંગુલિઃ ॥ 21 ॥

અંજનસ્નિગ્ધનયનઃ પર્યાયાંકુરિતસ્મિતઃ ।
લીલાક્ષસ્તરલાલોકશ્શકટાસુરભંજનઃ ॥ 22 ॥

દ્વિજોદિતસ્વસ્ત્યયનો મંત્રપૂતજલાપ્લુતઃ ।
યશોદોત્સંગપર્યંકો યશોદામુખવીક્ષકઃ ॥ 23 ॥

યશોદાસ્તન્યમુદિતસ્તૃણાવર્તાદિદુસ્સહઃ ।
તૃણાવર્તાસુરધ્વંસી માતૃવિસ્મયકારકઃ ॥ 24 ॥

પ્રશસ્તનામકરણો જાનુચંક્રમણોત્સુકઃ ।
વ્યાલંબિચૂલિકારત્નો ઘોષગોપપ્રહર્ષણઃ ॥ 25 ॥

સ્વમુખપ્રતિબિંબાર્થી ગ્રીવાવ્યાઘ્રનખોજ્જ્વલઃ ।
પંકાનુલેપરુચિરો માંસલોરુકટીતટઃ ॥ 26 ॥

ઘૃષ્ટજાનુકરદ્વંદ્વઃ પ્રતિબિંબાનુકારકૃત્ ।
અવ્યક્તવર્ણવાગ્વૃત્તિઃ સ્મિતલક્ષ્યરદોદ્ગમઃ ॥ 27 ॥

ધાત્રીકરસમાલંબી પ્રસ્ખલચ્ચિત્રચંક્રમઃ ।
અનુરૂપવયસ્યાઢ્યશ્ચારુકૌમારચાપલઃ ॥ 28 ॥

વત્સપુચ્છસમાકૃષ્ટો વત્સપુચ્છવિકર્ષણઃ ।
વિસ્મારિતાન્યવ્યાપારો ગોપગોપીમુદાવહઃ ॥ 29 ॥

અકાલવત્સનિર્મોક્તા વ્રજવ્યાક્રોશસુસ્મિતઃ ।
નવનીતમહાચોરો દારકાહારદાયકઃ ॥ 30 ॥

પીઠોલૂખલસોપાનઃ ક્ષીરભાંડવિભેદનઃ ।
શિક્યભાંડસમાકર્ષી ધ્વાંતાગારપ્રવેશકૃત્ ॥ 31 ॥

ભૂષારત્નપ્રકાશાઢ્યો ગોપ્યુપાલંભભર્ત્સિતઃ ।
પરાગધૂસરાકારો મૃદ્ભક્ષણકૃતેક્ષણઃ ॥ 32 ॥

બાલોક્તમૃત્કથારંભો મિત્રાંતર્ગૂઢવિગ્રહઃ ।
કૃતસંત્રાસલોલાક્ષો જનનીપ્રત્યયાવહઃ ॥ 33॥

માતૃદૃશ્યાત્તવદનો વક્ત્રલક્ષ્યચરાચરઃ ।
યશોદાલાલિતસ્વાત્મા સ્વયં સ્વાચ્છંદ્યમોહનઃ ॥ 34 ॥

સવિત્રીસ્નેહસંશ્લિષ્ટઃ સવિત્રીસ્તનલોલુપઃ ।
નવનીતાર્થનાપ્રહ્વો નવનીતમહાશનઃ ॥ 35 ॥

મૃષાકોપપ્રકંપોષ્ઠો ગોષ્ઠાંગણવિલોકનઃ ।
દધિમંથઘટીભેત્તા કિંકિણીક્વાણસૂચિતઃ ॥ 36 ॥

હૈયંગવીનરસિકો મૃષાશ્રુશ્ચૌર્યશંકિતઃ ।
જનનીશ્રમવિજ્ઞાતા દામબંધનિયંત્રિતઃ ॥ 37 ॥

દામાકલ્પશ્ચલાપાંગો ગાઢોલૂખલબંધનઃ ।
આકૃષ્ટોલૂખલોઽનંતઃ કુબેરસુતશાપવિત્ ॥ । 38 ॥

નારદોક્તિપરામર્શી યમલાર્જુનભંજનઃ ।
ધનદાત્મજસંઘુષ્ટો નંદમોચિતબંધનઃ ॥ 39 ॥

બાલકોદ્ગીતનિરતો બાહુક્ષેપોદિતપ્રિયઃ ।
આત્મજ્ઞો મિત્રવશગો ગોપીગીતગુણોદયઃ ॥ 40 ॥

પ્રસ્થાનશકટારૂઢો બૃંદાવનકૃતાલયઃ ।
ગોવત્સપાલનૈકાગ્રો નાનાક્રીડાપરિચ્છદઃ ॥ 41 ॥

ક્ષેપણીક્ષેપણપ્રીતો વેણુવાદ્યવિશારદઃ ।
વૃષવત્સાનુકરણો વૃષધ્વાનવિડંબનઃ ॥ 42 ॥

નિયુદ્ધલીલાસંહૃષ્ટઃ કૂજાનુકૃતકોકિલઃ ।
ઉપાત્તહંસગમનસ્સર્વજંતુરુતાનુકૃત્ ॥ 43 ॥

ભૃંગાનુકારી દધ્યન્નચોરો વત્સપુરસ્સરઃ ।
બલી બકાસુરગ્રાહી બકતાલુપ્રદાહકઃ ॥ 44 ॥

ભીતગોપાર્ભકાહૂતો બકચંચુવિદારણઃ ।
બકાસુરારિર્ગોપાલો બાલો બાલાદ્ભુતાવહઃ ॥ 45 ॥

બલભદ્રસમાશ્લિષ્ટઃ કૃતક્રીડાનિલાયનઃ ।
ક્રીડાસેતુનિધાનજ્ઞઃ પ્લવંગોત્પ્લવનોઽદ્ભુતઃ ॥ 46 ॥

કંદુકક્રીડનો લુપ્તનંદાદિભવવેદનઃ ।
સુમનોઽલંકૃતશિરાઃ સ્વાદુસ્નિગ્ધાન્નશિક્યભૃત્ ॥ 47 ॥

ગુંજાપ્રાલંબનચ્છન્નઃ પિંછૈરલકવેષકૃત્ ।
વન્યાશનપ્રિયઃ શૃંગરવાકારિતવત્સકઃ ॥ 48 ॥

મનોજ્ઞપલ્લવોત્તંસપુષ્પસ્વેચ્છાત્તષટ્પદઃ ।
મંજુશિંજિતમંજીરચરણઃ કરકંકણઃ ॥ 49 ॥

અન્યોન્યશાસનઃ ક્રીડાપટુઃ પરમકૈતવઃ ।
પ્રતિધ્વાનપ્રમુદિતઃ શાખાચતુરચંક્રમઃ ॥ 50 ॥

અઘદાનવસંહર્તા વ્રજવિઘ્નવિનાશનઃ ।
વ્રજસંજીવનઃ શ્રેયોનિધિર્દાનવમુક્તિદઃ ॥ 51 ॥

કાલિંદીપુલિનાસીનસ્સહભુક્તવ્રજાર્ભકઃ ।
કક્ષાજઠરવિન્યસ્તવેણુર્વલ્લવચેષ્ટિતઃ ॥ 52 ॥

ભુજસંધ્યંતરન્યસ્તશૃંગવેત્રઃ શુચિસ્મિતઃ ।
વામપાણિસ્થદધ્યન્નકબલઃ કલભાષણઃ ॥ 53 ॥

અંગુલ્યંતરવિન્યસ્તફલઃ પરમપાવનઃ ।
અદૃશ્યતર્ણકાન્વેષી વલ્લવાર્ભકભીતિહા ॥ 54 ॥

અદૃષ્ટવત્સપવ્રાતો બ્રહ્મવિજ્ઞાતવૈભવઃ ।
ગોવત્સવત્સપાન્વેષી વિરાટ્-પુરુષવિગ્રહઃ ॥ 55 ॥

સ્વસંકલ્પાનુરૂપાર્થો વત્સવત્સપરૂપધૃક્ ।
યથાવત્સક્રિયારૂપો યથાસ્થાનનિવેશનઃ ॥ 56 ॥

યથાવ્રજાર્ભકાકારો ગોગોપીસ્તન્યપસ્સુખી ।
ચિરાદ્વલોહિતો દાંતો બ્રહ્મવિજ્ઞાતવૈભવઃ ॥ 57 ॥

વિચિત્રશક્તિર્વ્યાલીનસૃષ્ટગોવત્સવત્સપઃ ।
બ્રહ્મત્રપાકરો ધાતૃસ્તુતસ્સર્વાર્થસાધકઃ ॥ 58 ॥

બ્રહ્મ બ્રહ્મમયોઽવ્યક્તસ્તેજોરૂપસ્સુખાત્મકઃ ।
નિરુક્તં વ્યાકૃતિર્વ્યક્તો નિરાલંબનભાવનઃ ॥ 59 ॥

પ્રભવિષ્ણુરતંત્રીકો દેવપક્ષાર્થરૂપધૃક્ ।
અકામસ્સર્વવેદાદિરણીયસ્થૂલરૂપવાન્ ॥ 60 ॥

વ્યાપી વ્યાપ્યઃ કૃપાકર્તા વિચિત્રાચારસમ્મતઃ ।
છંદોમયઃ પ્રધાનાત્મા મૂર્તામૂર્તિદ્વયાકૃતિઃ ॥ 61 ॥

અનેકમૂર્તિરક્રોધઃ પરઃ પ્રકૃતિરક્રમઃ ।
સકલાવરણોપેતસ્સર્વદેવો મહેશ્વરઃ ॥ 62 ॥

મહાપ્રભાવનઃ પૂર્વવત્સવત્સપદર્શકઃ ।
કૃષ્ણયાદવગોપાલો ગોપાલોકનહર્ષિતઃ ॥ 63 ॥

સ્મિતેક્ષાહર્ષિતબ્રહ્મા ભક્તવત્સલવાક્પ્રિયઃ ।
બ્રહ્માનંદાશ્રુધૌતાંઘ્રિર્લીલાવૈચિત્ર્યકોવિદઃ ॥ 64 ॥

બલભદ્રૈકહૃદયો નામાકારિતગોકુલઃ ।
ગોપાલબાલકો ભવ્યો રજ્જુયજ્ઞોપવીતવાન્ ॥ 65 ॥

વૃક્ષચ્છાયાહતાશાંતિર્ગોપોત્સંગોપબર્હણઃ ।
ગોપસંવાહિતપદો ગોપવ્યજનવીજિતઃ ॥ 66।
ગોપગાનસુખોન્નિદ્રઃ શ્રીદામાર્જિતસૌહૃદઃ ।
સુનંદસુહૃદેકાત્મા સુબલપ્રાણરંજનઃ ॥ 67 ॥

તાલીવનકૃતક્રીડો બલપાતિતધેનુકઃ ।
ગોપીસૌભાગ્યસંભાવ્યો ગોધૂલિચ્છુરિતાલકઃ ॥ 68 ॥

ગોપીવિરહસંતપ્તો ગોપિકાકૃતમજ્જનઃ ।
પ્રલંબબાહુરુત્ફુલ્લપુંડરીકાવતંસકઃ ॥ 69 ॥

વિલાસલલિતસ્મેરગર્ભલીલાવલોકનઃ ।
સ્રગ્ભૂષણાનુલેપાઢ્યો જનન્યુપહૃતાન્નભુક્ ॥ 70 ॥

વરશય્યાશયો રાધાપ્રેમસલ્લાપનિર્વૃતઃ ।
યમુનાતટસંચારી વિષાર્તવ્રજહર્ષદઃ ॥ 71 ॥

કાલિયક્રોધજનકઃ વૃદ્ધાહિકુલવેષ્ટિતઃ ।
કાલિયાહિફણારંગનટઃ કાલિયમર્દનઃ ॥ 72 ॥

નાગપત્નીસ્તુતિપ્રીતો નાનાવેષસમૃદ્ધિકૃત્ ।
અવિષ્વક્તદૃગાત્મેશઃ સ્વદૃગાત્મસ્તુતિપ્રિયઃ ॥ 73 ॥

સર્વેશ્વરસ્સર્વગુણઃ પ્રસિદ્ધસ્સર્વસાત્વતઃ ।
અકુંઠધામા ચંદ્રાર્કદૃષ્ટિરાકાશનિર્મલઃ ॥ 74 ॥

અનિર્દેશ્યગતિર્નાગવનિતાપતિભૈક્ષદઃ ।
સ્વાંઘ્રિમુદ્રાંકનાગેંદ્રમૂર્ધા કાલિયસંસ્તુતઃ ॥ 75 ॥

અભયો વિશ્વતશ્ચક્ષુઃ સ્તુતોત્તમગુણઃ પ્રભુઃ ।
અહમાત્મા મરુત્પ્રાણઃ પરમાત્મા દ્યુશીર્ષવાન્ ॥ 76 ॥

નાગોપાયનહૃષ્ટાત્મા હ્રદોત્સારિતકાલિયઃ ।
બલભદ્રસુખાલાપો ગોપાલિંગનનિર્વૃતઃ ॥ 77 ॥

દાવાગ્નિભીતગોપાલગોપ્તા દાવાગ્નિનાશનઃ ।
નયનાચ્છાદનક્રીડાલંપટો નૃપચેષ્ટિતઃ ॥ 78 ॥

કાકપક્ષધરસ્સૌમ્યો બલવાહકકેલિમાન્ ।
બલઘાતિતદુર્ધર્ષપ્રલંબો બલવત્સલઃ ॥ 79 ॥

મુંજાટવ્યગ્નિશમનઃ પ્રાવૃટ્કાલવિનોદવાન્ ।
શિલાન્યસ્તાન્નભૃદ્દૈત્યસંહર્તા શાદ્વલાસનઃ ॥ 80 ॥

સદાપ્તગોપિકોદ્ગીતઃ કર્ણિકારાવતંસકઃ ।
નટવેષધરઃ પદ્મમાલાંકો ગોપિકાવૃતઃ ॥ 81 ॥

ગોપીમનોહરાપાંગો વેણુવાદનતત્પરઃ ।
વિન્યસ્તવદનાંભોજશ્ચારુશબ્દકૃતાનનઃ ॥ 82 ॥

બિંબાધરાર્પિતોદારવેણુર્વિશ્વવિમોહનઃ ।
વ્રજસંવર્ણિતશ્રાવ્યવેણુનાદઃ શ્રુતિપ્રિયઃ ॥ 83 ॥

ગોગોપગોપીજન્મેપ્સુર્બ્રહ્મેંદ્રાદ્યભિવંદિતઃ ।
ગીતસ્નુતિસરિત્પૂરો નાદનર્તિતબર્હિણઃ ॥ 84 ॥

રાગપલ્લવિતસ્થાણુર્ગીતાનમિતપાદપઃ ।
વિસ્મારિતતૃણગ્રાસમૃગો મૃગવિલોભિતઃ ॥ 85 ॥

વ્યાઘ્રાદિહિંસ્રસહજવૈરહર્તા સુગાયનઃ ।
ગાઢોદીરિતગોબૃંદપ્રેમોત્કર્ણિતતર્ણકઃ ॥ 86 ॥

નિષ્પંદયાનબ્રહ્માદિવીક્ષિતો વિશ્વવંદિતઃ ।
શાખોત્કર્ણશકુંતૌઘશ્છત્રાયિતબલાહકઃ ॥ 87 ॥

પ્રસન્નઃ પરમાનંદશ્ચિત્રાયિતચરાચરઃ ।
ગોપિકામદનો ગોપીકુચકુંકુમમુદ્રિતઃ ॥ 88 ॥

ગોપિકન્યાજલક્રીડાહૃષ્ટો ગોપ્યંશુકાપહૃત્ ।
સ્કંધારોપિતગોપસ્ત્રીવાસાઃ કુંદનિભસ્મિતઃ ॥ 89 ॥

ગોપીનેત્રોત્પલશશી ગોપિકાયાચિતાંશુકઃ ।
ગોપીનમસ્ક્રિયાદેષ્ટા ગોપ્યેકકરવંદિતઃ ॥ 90 ॥

ગોપ્યંજલિવિશેષાર્થી ગોપક્રીડાવિલોભિતઃ ।
શાંતવાસસ્ફુરદ્ગોપીકૃતાંજલિરઘાપહઃ ॥ 91 ॥

ગોપીકેલિવિલાસાર્થી ગોપીસંપૂર્ણકામદઃ ।
ગોપસ્ત્રીવસ્ત્રદો ગોપીચિત્તચોરઃ કુતૂહલી ॥ 92 ॥

બૃંદાવનપ્રિયો ગોપબંધુર્યજ્વાન્નયાચિતા ।
યજ્ઞેશો યજ્ઞભાવજ્ઞો યજ્ઞપત્ન્યભિવાંછિતઃ ॥ 93 ॥

મુનિપત્નીવિતીર્ણાન્નતૃપ્તો મુનિવધૂપ્રિયઃ ।
દ્વિજપત્ન્યભિભાવજ્ઞો દ્વિજપત્નીવરપ્રદઃ ॥ 94 ॥

પ્રતિરુદ્ધસતીમોક્ષપ્રદો દ્વિજવિમોહિતા ।
મુનિજ્ઞાનપ્રદો યજ્વસ્તુતો વાસવયાગવિત્ ॥ 95 ॥

પિતૃપ્રોક્તક્રિયારૂપશક્રયાગનિવારણઃ ।
શક્રાઽમર્ષકરશ્શક્રવૃષ્ટિપ્રશમનોન્મુખઃ ॥ 96 ॥

ગોવર્ધનધરો ગોપગોબૃંદત્રાણતત્પરઃ ।
ગોવર્ધનગિરિચ્છત્રચંડદંડભુજાર્ગલઃ ॥ 97 ॥

સપ્તાહવિધૃતાદ્રીંદ્રો મેઘવાહનગર્વહા ।
ભુજાગ્રોપરિવિન્યસ્તક્ષ્માધરક્ષ્માભૃદચ્યુતઃ ॥ 98 ॥

સ્વસ્થાનસ્થાપિતગિરિર્ગોપીદધ્યક્ષતાર્ચિતઃ ।
સુમનસ્સુમનોવૃષ્ટિહૃષ્ટો વાસવવંદિતઃ ॥ 99 ॥

કામધેનુપયઃપૂરાભિષિક્તસ્સુરભિસ્તુતઃ ।
ધરાંઘ્રિરોષધીરોમા ધર્મગોપ્તા મનોમયઃ ॥ 100 ॥

જ્ઞાનયજ્ઞપ્રિયશ્શાસ્ત્રનેત્રસ્સર્વાર્થસારથિઃ ।
ઐરાવતકરાનીતવિયદ્ગંગાપ્લુતો વિભુઃ ॥ 101 ॥

બ્રહ્માભિષિક્તો ગોગોપ્તા સર્વલોકશુભંકરઃ ।
સર્વવેદમયો મગ્નનંદાન્વેષિપિતૃપ્રિયઃ ॥ 102 ॥

વરુણોદીરિતાત્મેક્ષાકૌતુકો વરુણાર્ચિતઃ ।
વરુણાનીતજનકો ગોપજ્ઞાતાત્મવૈભવઃ ॥ 103 ॥

સ્વર્લોકાલોકસંહૃષ્ટગોપવર્ગત્રિવર્ગદઃ ।
બ્રહ્મહૃદ્ગોપિતો ગોપદ્રષ્ટા બ્રહ્મપદપ્રદઃ ॥ 104 ॥

શરચ્ચંદ્રવિહારોત્કઃ શ્રીપતિર્વશકો ક્ષમઃ ।
ભયાપહો ભર્તૃરુદ્ધગોપિકાધ્યાનગોચરઃ ॥ 105 ॥

ગોપિકાનયનાસ્વાદ્યો ગોપીનર્મોક્તિનિર્વૃતઃ ।
ગોપિકામાનહરણો ગોપિકાશતયૂથપઃ ॥ 106 ॥

વૈજયંતીસ્રગાકલ્પો ગોપિકામાનવર્ધનઃ ।
ગોપકાંતાસુનિર્દેષ્ટા કાંતો મન્મથમન્મથઃ ॥ 107 ॥

સ્વાત્માસ્યદત્તતાંબૂલઃ ફલિતોત્કૃષ્ટયૌવનઃ ।
વલ્લવીસ્તનસક્તાક્ષો વલ્લવીપ્રેમચાલિતઃ ॥ 108 ॥

ગોપીચેલાંચલાસીનો ગોપીનેત્રાબ્જષટ્પદઃ ।
રાસક્રીડાસમાસક્તો ગોપીમંડલમંડનઃ ॥ 109 ॥

ગોપીહેમમણિશ્રેણિમધ્યેંદ્રમણિરુજ્જ્વલઃ ।
વિદ્યાધરેંદુશાપઘ્નશ્શંખચૂડશિરોહરઃ ॥ 110 ॥

શંખચૂડશિરોરત્નસંપ્રીણિતબલોઽનઘઃ ।
અરિષ્ટારિષ્ટકૃદ્દુષ્ટકેશિદૈત્યનિષૂદનઃ ॥ 111 ॥

સરસસ્સસ્મિતમુખસ્સુસ્થિરો વિરહાકુલઃ ।
સંકર્ષણાર્પિતપ્રીતિરક્રૂરધ્યાનગોચરઃ ॥ 112 ॥

અક્રૂરસંસ્તુતો ગૂઢો ગુણવૃત્યુપલક્ષિતઃ ।
પ્રમાણગમ્યસ્તન્માત્રાઽવયવી બુદ્ધિતત્પરઃ ॥ 113 ॥

સર્વપ્રમાણપ્રમધીસ્સર્વપ્રત્યયસાધકઃ ।
પુરુષશ્ચ પ્રધાનાત્મા વિપર્યાસવિલોચનઃ ॥ 114 ॥

મધુરાજનસંવીક્ષ્યો રજકપ્રતિઘાતકઃ ।
વિચિત્રાંબરસંવીતો માલાકારવરપ્રદઃ ॥ 115 ॥

કુબ્જાવક્રત્વનિર્મોક્તા કુબ્જાયૌવનદાયકઃ ।
કુબ્જાંગરાગસુરભિઃ કંસકોદંડખંડનઃ ॥ 116 ॥

ધીરઃ કુવલયાપીડમર્દનઃ કંસભીતિકૃત્ ।
દંતિદંતાયુધો રંગત્રાસકો મલ્લયુદ્ધવિત્ ॥ 117 ॥

ચાણૂરહંતા કંસારિર્દેવકીહર્ષદાયકઃ ।
વસુદેવપદાનમ્રઃ પિતૃબંધવિમોચનઃ ॥ 118 ॥

ઉર્વીભયાપહો ભૂપ ઉગ્રસેનાધિપત્યદઃ ।
આજ્ઞાસ્થિતશચીનાથસ્સુધર્માનયનક્ષમઃ ॥ 119 ॥

આદ્યો દ્વિજાતિસત્કર્તા શિષ્ટાચારપ્રદર્શકઃ ।
સાંદીપનિકૃતાભ્યસ્તવિદ્યાભ્યાસૈકધીસ્સુધીઃ ॥ 120 ॥

ગુર્વભીષ્ટક્રિયાદક્ષઃ પશ્ચિમોદધિપૂજિતઃ ।
હતપંચજનપ્રાપ્તપાંચજન્યો યમાર્ચિતઃ ॥ 121 ॥

ધર્મરાજજયાનીતગુરુપુત્ર ઉરુક્રમઃ ।
ગુરુપુત્રપ્રદશ્શાસ્તા મધુરાજસભાસદઃ ॥ 122 ॥

જામદગ્ન્યસમભ્યર્ચ્યો ગોમંતગિરિસંચરઃ ।
ગોમંતદાવશમનો ગરુડાનીતભૂષણઃ ॥ 123 ॥

ચક્રાદ્યાયુધસંશોભી જરાસંધમદાપહઃ ।
સૃગાલાવનિપાલઘ્નસ્સૃગાલાત્મજરાજ્યદઃ ॥ 124 ॥

વિધ્વસ્તકાલયવનો મુચુકુંદવરપ્રદઃ ।
આજ્ઞાપિતમહાંભોધિર્દ્વારકાપુરકલ્પનઃ ॥ 125 ॥

દ્વારકાનિલયો રુક્મિમાનહંતા યદૂદ્વહઃ ।
રુચિરો રુક્મિણીજાનિઃ પ્રદ્યુમ્નજનકઃ પ્રભુઃ ॥ 126 ॥

અપાકૃતત્રિલોકાર્તિરનિરુદ્ધપિતામહઃ ।
અનિરુદ્ધપદાન્વેષી ચક્રી ગરુડવાહનઃ ॥ 127 ॥

બાણાસુરપુરીરોદ્ધા રક્ષાજ્વલનયંત્રજિત્ ।
ધૂતપ્રમથસંરંભો જિતમાહેશ્વરજ્વરઃ ॥ 128 ॥

ષટ્ચક્રશક્તિનિર્જેતા ભૂતવેતાલમોહકૃત્ ।
શંભુત્રિશૂલજિચ્છંભુજૃંભણશ્શંભુસંસ્તુતઃ ॥ 129 ॥

ઇંદ્રિયાત્મેંદુહૃદયસ્સર્વયોગેશ્વરેશ્વરઃ ।
હિરણ્યગર્ભહૃદયો મોહાવર્તનિવર્તનઃ ॥ 130 ॥

આત્મજ્ઞાનનિધિર્મેધા કોશસ્તન્માત્રરૂપવાન્ ।
ઇંદ્રોઽગ્નિવદનઃ કાલનાભસ્સર્વાગમાધ્વગઃ ॥ 131 ॥

તુરીયસર્વધીસાક્ષી દ્વંદ્વારામાત્મદૂરગઃ ।
અજ્ઞાતપારો વશ્યશ્રીરવ્યાકૃતવિહારવાન્ ॥ 132 ॥

આત્મપ્રદીપો વિજ્ઞાનમાત્રાત્મા શ્રીનિકેતનઃ ।
બાણબાહુવનચ્છેત્તા મહેંદ્રપ્રીતિવર્ધનઃ ॥ 133 ॥

અનિરુદ્ધનિરોધજ્ઞો જલેશાહૃતગોકુલઃ ।
જલેશવિજયી વીરસ્સત્રાજિદ્રત્નયાચકઃ ॥ 134 ॥

પ્રસેનાન્વેષણોદ્યુક્તો જાંબવદ્ધૃતરત્નદઃ ।
જિતર્ક્ષરાજતનયાહર્તા જાંબવતીપ્રિયઃ ॥ 135 ॥

સત્યભામાપ્રિયઃ કામશ્શતધન્વશિરોહરઃ ।
કાલિંદીપતિરક્રૂરબંધુરક્રૂરરત્નદઃ ॥ 136 ॥

કૈકેયીરમણો ભદ્રાભર્તા નાગ્નજિતીધવઃ ।
માદ્રીમનોહરશ્શૈબ્યાપ્રાણબંધુરુરુક્રમઃ ॥ 137 ॥

સુશીલાદયિતો મિત્રવિંદાનેત્રમહોત્સવઃ ।
લક્ષ્મણાવલ્લભો રુદ્ધપ્રાગ્જ્યોતિષમહાપુરઃ ॥ 138 ॥

સુરપાશાવૃતિચ્છેદી મુરારિઃ ક્રૂરયુદ્ધવિત્ ।
હયગ્રીવશિરોહર્તા સર્વાત્મા સર્વદર્શનઃ ॥ 139 ॥

નરકાસુરવિચ્છેત્તા નરકાત્મજરાજ્યદઃ।
પૃથ્વીસ્તુતઃ પ્રકાશાત્મા હૃદ્યો યજ્ઞફલપ્રદઃ ॥ 140 ॥

ગુણગ્રાહી ગુણદ્રષ્ટા ગૂઢસ્વાત્મા વિભૂતિમાન્ ।
કવિર્જગદુપદ્રષ્ટા પરમાક્ષરવિગ્રહઃ ॥ 141 ॥

પ્રપન્નપાલનો માલી મહદ્બ્રહ્મવિવર્ધનઃ ।
વાચ્યવાચકશક્ત્યર્થસ્સર્વવ્યાકૃતસિદ્ધિદઃ ॥ 142 ॥

સ્વયંપ્રભુરનિર્વેદ્યસ્સ્વપ્રકાશશ્ચિરંતનઃ ।
નાદાત્મા મંત્રકોટીશો નાનાવાદનિરોધકઃ ॥ 143 ॥

કંદર્પકોટિલાવણ્યઃ પરાર્થૈકપ્રયોજકઃ ।
અમરીકૃતદેવૌઘઃ કન્યકાબંધમોચનઃ ॥ 144 ॥

ષોડશસ્ત્રીસહસ્રેશઃ કાંતઃ કાંતામનોભવઃ ।
ક્રીડારત્નાચલાહર્તા વરુણચ્છત્રશોભિતઃ ॥ 145 ॥

શક્રાભિવંદિતશ્શક્રજનનીકુંડલપ્રદઃ ।
અદિતિપ્રસ્તુતસ્તોત્રો બ્રાહ્મણોદ્ઘુષ્ટચેષ્ટનઃ ॥ 146 ॥

પુરાણસ્સંયમી જન્માલિપ્તઃ ષડ્વિંશકોઽર્થદઃ ।
યશસ્યનીતિરાદ્યંતરહિતસ્સત્કથાપ્રિયઃ ॥ 147 ॥

બ્રહ્મબોધઃ પરાનંદઃ પારિજાતાપહારકઃ ।
પૌંડ્રકપ્રાણહરણઃ કાશિરાજનિષૂદનઃ ॥ 148 ॥

કૃત્યાગર્વપ્રશમનો વિચક્રવધદીક્ષિતઃ ।
કંસવિધ્વંસનસ્સાંબજનકો ડિંભકાર્દનઃ ॥ 149 ॥

મુનિર્ગોપ્તા પિતૃવરપ્રદસ્સવનદીક્ષિતઃ ।
રથી સારથ્યનિર્દેષ્ટા ફાલ્ગુનઃ ફાલ્ગુનિપ્રિયઃ ॥ 150 ॥

સપ્તાબ્ધિસ્તંભનોદ્ભાતો હરિસ્સપ્તાબ્ધિભેદનઃ ।
આત્મપ્રકાશઃ પૂર્ણશ્રીરાદિનારાયણેક્ષિતઃ ॥ 151 ॥

વિપ્રપુત્રપ્રદશ્ચૈવ સર્વમાતૃસુતપ્રદઃ ।
પાર્થવિસ્મયકૃત્પાર્થપ્રણવાર્થપ્રબોધનઃ ॥ 152 ॥

કૈલાસયાત્રાસુમુખો બદર્યાશ્રમભૂષણઃ ।
ઘંટાકર્ણક્રિયામૌઢ્યાત્તોષિતો ભક્તવત્સલઃ ॥ 153 ॥

મુનિબૃંદાદિભિર્ધ્યેયો ઘંટાકર્ણવરપ્રદઃ ।
તપશ્ચર્યાપરશ્ચીરવાસાઃ પિંગજટાધરઃ ॥ 154 ॥

પ્રત્યક્ષીકૃતભૂતેશશ્શિવસ્તોતા શિવસ્તુતઃ ।
કૃષ્ણાસ્વયંવરાલોકકૌતુકી સર્વસમ્મતઃ ॥ 155 ॥

બલસંરંભશમનો બલદર્શિતપાંડવઃ ।
યતિવેષાર્જુનાભીષ્ટદાયી સર્વાત્મગોચરઃ ॥ 156 ॥

સુભદ્રાફાલ્ગુનોદ્વાહકર્તા પ્રીણિતફાલ્ગુનઃ ।
ખાંડવપ્રીણિતાર્ચિષ્માન્મયદાનવમોચનઃ ॥ 157 ॥

સુલભો રાજસૂયાર્હયુધિષ્ઠિરનિયોજકઃ ।
ભીમાર્દિતજરાસંધો માગધાત્મજરાજ્યદઃ ॥ 158 ॥

રાજબંધનનિર્મોક્તા રાજસૂયાગ્રપૂજનઃ ।
ચૈદ્યાદ્યસહનો ભીષ્મસ્તુતસ્સાત્વતપૂર્વજઃ ॥ 159 ॥

સર્વાત્માર્થસમાહર્તા મંદરાચલધારકઃ ।
યજ્ઞાવતારઃ પ્રહ્લાદપ્રતિજ્ઞાપ્રતિપાલકઃ ॥ 160 ॥

બલિયજ્ઞસભાધ્વંસી દૃપ્તક્ષત્રકુલાંતકઃ ।
દશગ્રીવાંતકો જેતા રેવતીપ્રેમવલ્લભઃ ॥ 161 ॥

સર્વાવતારાધિષ્ઠાતા વેદબાહ્યવિમોહનઃ ।
કલિદોષનિરાકર્તા દશનામા દૃઢવ્રતઃ ॥ 162 ॥

અમેયાત્મા જગત્સ્વામી વાગ્મી ચૈદ્યશિરોહરઃ ।
દ્રૌપદીરચિતસ્તોત્રઃ કેશવઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ 163 ॥

નારાયણો મધુપતિર્માધવો દોષવર્જિતઃ ।
ગોવિંદઃ પુંડરીકાક્ષો વિષ્ણુશ્ચ મધુસૂદનઃ ॥ 164 ॥

ત્રિવિક્રમસ્ત્રિલોકેશો વામનઃ શ્રીધરઃ પુમાન્ ।
હૃષીકેશો વાસુદેવઃ પદ્મનાભો મહાહ્રદઃ ॥ 165 ॥

દામોદરશ્ચતુર્વ્યૂહઃ પાંચાલીમાનરક્ષણઃ ।
સાલ્વઘ્નસ્સમરશ્લાઘી દંતવક્ત્રનિબર્હણઃ ॥ 166 ॥

દામોદરપ્રિયસખા પૃથુકાસ્વાદનપ્રિયઃ ॥

ઘૃણી દામોદરઃ શ્રીદો ગોપીપુનરવેક્ષકઃ ॥ 167 ॥

ગોપિકામુક્તિદો યોગી દુર્વાસસ્તૃપ્તિકારકઃ ।
અવિજ્ઞાતવ્રજાકીર્ણપાંડવાલોકનો જયી ॥ 168 ॥

પાર્થસારથ્યનિરતઃ પ્રાજ્ઞઃ પાંડવદૂત્યકૃત્ ।
વિદુરાતિથ્યસંતુષ્ટઃ કુંતીસંતોષદાયકઃ ॥ 169 ॥

સુયોધનતિરસ્કર્તા દુર્યોધનવિકારવિત્ ।
વિદુરાભિષ્ઠુતો નિત્યો વાર્ષ્ણેયો મંગલાત્મકઃ ॥ 170 ॥

પંચવિંશતિતત્ત્વેશશ્ચતુર્વિંશતિદેહભાક્ ।
સર્વાનુગ્રાહકસ્સર્વદાશાર્હસતતાર્ચિતઃ ॥ 171 ॥

અચિંત્યો મધુરાલાપસ્સાધુદર્શી દુરાસદઃ ।
મનુષ્યધર્માનુગતઃ કૌરવેંદ્રક્ષયેક્ષિતા ॥ 172 ॥

ઉપેંદ્રો દાનવારાતિરુરુગીતો મહાદ્યુતિઃ ।
બ્રહ્મણ્યદેવઃ શ્રુતિમાન્ ગોબ્રાહ્મણહિતાશયઃ ॥ 173 ॥

વરશીલશ્શિવારંભસ્સુવિજ્ઞાનવિમૂર્તિમાન્ ।
સ્વભાવશુદ્ધસ્સન્મિત્રસ્સુશરણ્યસ્સુલક્ષણઃ ॥ 174 ॥

ધૃતરાષ્ટ્રગતૌદૃષ્ટિપ્રદઃ કર્ણવિભેદનઃ ।
પ્રતોદધૃગ્વિશ્વરૂપવિસ્મારિતધનંજયઃ ॥ 175 ॥

સામગાનપ્રિયો ધર્મધેનુર્વર્ણોત્તમોઽવ્યયઃ ।
ચતુર્યુગક્રિયાકર્તા વિશ્વરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ 176 ॥

બ્રહ્મબોધપરિત્રાતપાર્થો ભીષ્માર્થચક્રભૃત્ ।
અર્જુનાયાસવિધ્વંસી કાલદંષ્ટ્રાવિભૂષણઃ ॥ 177 ॥

સુજાતાનંતમહિમા સ્વપ્નવ્યાપારિતાર્જુનઃ ।
અકાલસંધ્યાઘટનશ્ચક્રાંતરિતભાસ્કરઃ ॥ 178 ॥

દુષ્ટપ્રમથનઃ પાર્થપ્રતિજ્ઞાપરિપાલકઃ ।
સિંધુરાજશિરઃપાતસ્થાનવક્તા વિવેકદૃક્ ॥ 179 ॥

સુભદ્રાશોકહરણો દ્રોણોત્સેકાદિવિસ્મિતઃ ।
પાર્થમન્યુનિરાકર્તા પાંડવોત્સવદાયકઃ ॥ 180 ॥

અંગુષ્ઠાક્રાંતકૌંતેયરથશ્શક્તોઽહિશીર્ષજિત્ ।
કાલકોપપ્રશમનો ભીમસેનજયપ્રદઃ ॥ 181 ॥

અશ્વત્થામવધાયાસત્રાતપાંડુસુતઃ કૃતી ।
ઇષીકાસ્ત્રપ્રશમનો દ્રૌણિરક્ષાવિચક્ષણઃ ॥ 182 ॥

પાર્થાપહારિતદ્રૌણિચૂડામણિરભંગુરઃ ।
ધૃતરાષ્ટ્રપરામૃષ્ટભીમપ્રતિકૃતિસ્મયઃ ॥ 183 ॥

ભીષ્મબુદ્ધિપ્રદશ્શાંતશ્શરચ્ચંદ્રનિભાનનઃ ।
ગદાગ્રજન્મા પાંચાલીપ્રતિજ્ઞાપરિપાલકઃ ॥ 184 ॥

ગાંધારીકોપદૃગ્ગુપ્તધર્મસૂનુરનામયઃ ।
પ્રપન્નાર્તિભયચ્છેત્તા ભીષ્મશલ્યવ્યધાવહઃ ॥ 185 ॥

શાંતશ્શાંતનવોદીર્ણસર્વધર્મસમાહિતઃ ।
સ્મારિતબ્રહ્મવિદ્યાર્થપ્રીતપાર્થો મહાસ્ત્રવિત્ ॥ 186 ॥

પ્રસાદપરમોદારો ગાંગેયસુગતિપ્રદઃ ।
વિપક્ષપક્ષક્ષયકૃત્પરીક્ષિત્પ્રાણરક્ષણઃ ॥ 187 ॥

જગદ્ગુરુર્ધર્મસૂનોર્વાજિમેધપ્રવર્તકઃ ।
વિહિતાર્થાપ્તસત્કારો માસકાત્પરિવર્તદઃ ॥ 188 ॥

ઉત્તંકહર્ષદાત્મીયદિવ્યરૂપપ્રદર્શકઃ ।
જનકાવગતસ્વોક્તભારતસ્સર્વભાવનઃ ॥ 189 ॥

અસોઢયાદવોદ્રેકો વિહિતાપ્તાદિપૂજનઃ ॥

સમુદ્રસ્થાપિતાશ્ચર્યમુસલો વૃષ્ણિવાહકઃ ॥ 190 ॥

મુનિશાપાયુધઃ પદ્માસનાદિત્રિદશાર્થિતઃ ।
વૃષ્ટિપ્રત્યવહારોત્કસ્સ્વધામગમનોત્સુકઃ ॥ 191 ॥

પ્રભાસાલોકનોદ્યુક્તો નાનાવિધનિમિત્તકૃત્ ।
સર્વયાદવસંસેવ્યસ્સર્વોત્કૃષ્ટપરિચ્છદઃ ॥ 192 ॥

વેલાકાનનસંચારી વેલાનિલહૃતશ્રમઃ ।
કાલાત્મા યાદવોઽનંતસ્સ્તુતિસંતુષ્ટમાનસઃ ॥ 193 ॥

દ્વિજાલોકનસંતુષ્ટઃ પુણ્યતીર્થમહોત્સવઃ ।
સત્કારાહ્લાદિતાશેષભૂસુરસ્સુરવલ્લભઃ ॥ 194 ॥

પુણ્યતીર્થાપ્લુતઃ પુણ્યઃ પુણ્યદસ્તીર્થપાવનઃ ।
વિપ્રસાત્કૃતગોકોટિશ્શતકોટિસુવર્ણદઃ ॥ 195 ॥

સ્વમાયામોહિતાઽશેષવૃષ્ણિવીરો વિશેષવિત્ ।
જલજાયુધનિર્દેષ્ટા સ્વાત્માવેશિતયાદવઃ ॥ 196 ॥

દેવતાભીષ્ટવરદઃ કૃતકૃત્યઃ પ્રસન્નધીઃ ।
સ્થિરશેષાયુતબલસ્સહસ્રફણિવીક્ષણઃ ॥ 197 ॥

બ્રહ્મવૃક્ષવરચ્છાયાસીનઃ પદ્માસનસ્થિતઃ ।
પ્રત્યગાત્મા સ્વભાવાર્થઃ પ્રણિધાનપરાયણઃ ॥ 198 ॥

વ્યાધેષુવિદ્ધપૂજ્યાંઘ્રિર્નિષાદભયમોચનઃ ।
પુલિંદસ્તુતિસંતુષ્ટઃ પુલિંદસુગતિપ્રદઃ ॥ 199 ॥

દારુકાર્પિતપાર્થાદિકરણીયોક્તિરીશિતા ।
દિવ્યદુંદુભિસંયુક્તઃ પુષ્પવૃષ્ટિપ્રપૂજિતઃ ॥ 200 ॥

પુરાણઃ પરમેશાનઃ પૂર્ણભૂમા પરિષ્ટુતઃ ।
પતિરાદ્યઃ પરં બ્રહ્મ પરમાત્મા પરાત્પરઃ ॥ 201 ॥

શ્રીપરમાત્મા પરાત્પરઃ ઓં નમઃ ઇતિ ।
ફલશ્રુતિઃ –
ઇદં સહસ્રં કૃષ્ણસ્ય નામ્નાં સર્વાર્થદાયકમ્ ।
અનંતરૂપી ભગવાન્ વ્યાખ્યાતાદૌ સ્વયંભુવે ॥ 202 ॥

તેન પ્રોક્તં વસિષ્ઠાય તતો લબ્ધ્વા પરાશરઃ ।
વ્યાસાય તેન સંપ્રોક્તં શુકો વ્યાસાદવાપ્તવાન્ ॥ 203 ॥

તચ્છિષ્યૈર્બહુભિર્ભૂમૌ ખ્યાપિતં દ્વાપરે યુગે ।
કૃષ્ણાજ્ઞયા હરિહરઃ કલૌ પ્રખ્યાપયદ્વિભુઃ ॥ 204 ॥

ઇદં પઠતિ ભક્ત્યા યઃ શૃણોતિ ચ સમાહિતઃ ।
સ્વસિદ્ધ્યૈ પ્રાર્થયંત્યેનં તીર્થક્ષેત્રાદિદેવતાઃ ॥ 205 ॥

પ્રાયશ્ચિત્તાન્યશેષાણિ નાલં યાનિ વ્યપોહિતુમ્ ।
તાનિ પાપાનિ નશ્યંતિ સકૃદસ્ય પ્રશંસનાત્ ॥ 206 ॥

ઋણત્રયવિમુક્તસ્ય શ્રૌતસ્માર્તાનુવર્તિનઃ ।
ઋષેસ્ત્રિમૂર્તિરૂપસ્ય ફલં વિંદેદિદં પઠન્ ॥ 207 ॥

ઇદં નામસહસ્રં યઃ પઠત્યેતચ્છૃણોતિ ચ ।
શિવલિંગસહસ્રસ્ય સ પ્રતિષ્ઠાફલં લભેત્ ॥ 208 ॥

ઇદં કિરીટી સંજપ્ય જયી પાશુપતાસ્ત્રભાક્ ।
કૃષ્ણસ્ય પ્રાણભૂતસ્સન્ કૃષ્ણં સારથિમાપ્તવાન્ ॥ 209 ॥

દ્રૌપદ્યા દમયંત્યા ચ સાવિત્ર્યા ચ સુશીલયા ।
દુરિતાનિ જિતાન્યેતજ્જપાદાપ્તં ચ વાંછિતમ્ ॥ 210 ॥

કિમિદં બહુના શંસન્માનવો મોદનિર્ભરઃ ।
બ્રહ્માનંદમવાપ્યાંતે કૃષ્ણસાયૂજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ 211 ॥

********

Leave a Comment