[કૃષ્ણં કલય સખિ] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Gujarati Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Gujarati રાગં: મુખારિતાળં: આદિ કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં બાલ કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં કૃષ્ણં કથવિષય તૃષ્ણં જગત્પ્રભ વિષ્ણું સુરારિગણ જિષ્ણું સદા બાલકૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં નૃત્યંતમિહ મુહુરત્યંતમપરિમિત ભૃત્યાનુકૂલં અખિલ સત્યં સદા બાલકૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં ધીરં ભવજલભારં સકલવેદસારં સમસ્તયોગિધારં સદા બાલકૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં શૃંગાર રસભર સંગીત સાહિત્ય ગંગાલહરિકેળ … Read more