[કૃષ્ણં કલય સખિ] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Gujarati Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Gujarati

રાગં: મુખારિ
તાળં: આદિ

કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં બાલ કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

કૃષ્ણં કથવિષય તૃષ્ણં જગત્પ્રભ વિષ્ણું સુરારિગણ જિષ્ણું સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

નૃત્યંતમિહ મુહુરત્યંતમપરિમિત ભૃત્યાનુકૂલં અખિલ સત્યં સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

ધીરં ભવજલભારં સકલવેદસારં સમસ્તયોગિધારં સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

શૃંગાર રસભર સંગીત સાહિત્ય ગંગાલહરિકેળ સંગં સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

રામેણ જગદભિરામેણ બલભદ્રરામેણ સમવાપ્ત કામેન સહ બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

દામોદરં અખિલ કામાકરંગન શ્યામાકૃતિં અસુર ભીમં સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

રાધારુણાધર સુતાપં સચ્ચિદાનંદરૂપં જગત્રયભૂપં સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

અર્થં શિતિલીકૃતાનર્થં શ્રી નારાયણ તીર્થં પરમપુરુષાર્થં સદા બાલ
કૃષ્ણં કલય સખિ સુંદરં

********

Leave a Comment