[കൃഷ്ണം കലയ സഖി] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Malayalam Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Malayalam രാഗം: മുഖാരിതാളം: ആദി കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം ബാല കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം കൃഷ്ണം കഥവിഷയ തൃഷ്ണം ജഗത്പ്രഭ വിഷ്ണും സുരാരിഗണ ജിഷ്ണും സദാ ബാലകൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം നൃത്യംതമിഹ മുഹുരത്യംതമപരിമിത ഭൃത്യാനുകൂലം അഖില സത്യം സദാ ബാലകൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം ധീരം ഭവജലഭാരം സകലവേദസാരം സമസ്തയോഗിധാരം സദാ ബാലകൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം ശൃംഗാര രസഭര സംഗീത സാഹിത്യ ഗംഗാലഹരികേള … Read more