[കൃഷ്ണം കലയ സഖി] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Malayalam Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Malayalam

രാഗം: മുഖാരി
താളം: ആദി

കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം ബാല കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

കൃഷ്ണം കഥവിഷയ തൃഷ്ണം ജഗത്പ്രഭ വിഷ്ണും സുരാരിഗണ ജിഷ്ണും സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

നൃത്യംതമിഹ മുഹുരത്യംതമപരിമിത ഭൃത്യാനുകൂലം അഖില സത്യം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

ധീരം ഭവജലഭാരം സകലവേദസാരം സമസ്തയോഗിധാരം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

ശൃംഗാര രസഭര സംഗീത സാഹിത്യ ഗംഗാലഹരികേള സംഗം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

രാമേണ ജഗദഭിരാമേണ ബലഭദ്രരാമേണ സമവാപ്ത കാമേന സഹ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

ദാമോദരം അഖില കാമാകരംഗന ശ്യാമാകൃതിം അസുര ഭീമം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

രാധാരുണാധര സുതാപം സച്ചിദാനംദരൂപം ജഗത്രയഭൂപം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

അര്ഥം ശിതിലീകൃതാനര്ഥം ശ്രീ നാരായണ തീര്ഥം പരമപുരുഷാര്ഥം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

********

Leave a Comment