[લલિતા અષ્ટોત્તર] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati ઓં રજતાચલ શૃંગાગ્ર મધ્યસ્થાયૈ નમઃઓં હિમાચલ મહાવંશ પાવનાયૈ નમઃઓં શંકરાર્ધાંગ સૌંદર્ય શરીરાયૈ નમઃઓં લસન્મરકત સ્વચ્ચ વિગ્રહાયૈ નમઃઓં મહાતિશય સૌંદર્ય લાવણ્યાયૈ નમઃઓં શશાંકશેખર પ્રાણવલ્લભાયૈ નમઃઓં સદા પંચદશાત્મૈક્ય સ્વરૂપાયૈ નમઃઓં વજ્રમાણિક્ય કટક કિરીટાયૈ નમઃઓં કસ્તૂરી તિલકોલ્લાસિત નિટલાયૈ નમઃઓં ભસ્મરેખાંકિત લસન્મસ્તકાયૈ નમઃ ॥ 10 ॥ઓં વિકચાંભોરુહદળ લોચનાયૈ નમઃઓં શરચ્ચાંપેય પુષ્પાભ નાસિકાયૈ નમઃઓં … Read more