[ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada ಓಂ ರಜತಾಚಲ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಹಿಮಾಚಲ ಮಹಾವಂಶ ಪಾವನಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಶರೀರಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಲಸನ್ಮರಕತ ಸ್ವಚ್ಚ ವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಮಹಾತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಸದಾ ಪಂಚದಶಾತ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃಓಂ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಟಕ ಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕೋಲ್ಲಾಸಿತ ನಿಟಲಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಭಸ್ಮರೇಖಾಂಕಿತ ಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ 10 ॥ಓಂ ವಿಕಚಾಂಭೋರುಹದಳ ಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃಓಂ ಶರಚ್ಚಾಂಪೇಯ ಪುಷ್ಪಾಭ ನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃಓಂ … Read more

[லலிதா அஷ்டோத்தர] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil ஓம் ரஜதாசல ஶ்ருங்கா3க்3ர மத்4யஸ்தா2யை நம:ஓம் ஹிமாசல மஹாவம்ஶ பாவநாயை நம:ஓம் ஶங்கரார்தா4ங்க3 ஸௌந்த3ர்ய ஶரீராயை நம:ஓம் லஸந்மரகத ஸ்வச்ச விக்3ரஹாயை நம:ஓம் மஹாதிஶய ஸௌந்த3ர்ய லாவண்யாயை நம:ஓம் ஶஶாங்கஶேக2ர ப்ராணவல்லபா4யை நம:ஓம் ஸதா3 பஞ்சத3ஶாத்மைக்ய ஸ்வரூபாயை நம:ஓம் வஜ்ரமாணிக்ய கடக கிரீடாயை நம:ஓம் கஸ்தூரீ திலகோல்லாஸித நிடலாயை நம:ஓம் ப4ஸ்மரேகா2ங்கித லஸந்மஸ்தகாயை நம: ॥ 1௦ ॥ஓம் விகசாம்போ4ருஹத3ல்த3 லோசநாயை நம:ஓம் ஶரச்சாம்பேய புஷ்பாப4 நாஸிகாயை நம:ஓம் லஸத்காஞ்சந தாடங்க யுக3ல்தா3யை நம:ஓம் … Read more

[లలితా అష్టోత్తర] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం రజతాచల శృంగాగ్ర మధ్యస్థాయై నమఃఓం హిమాచల మహావంశ పావనాయై నమఃఓం శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయై నమఃఓం లసన్మరకత స్వచ్చ విగ్రహాయై నమఃఓం మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయై నమఃఓం శశాంకశేఖర ప్రాణవల్లభాయై నమఃఓం సదా పంచదశాత్మైక్య స్వరూపాయై నమఃఓం వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయై నమఃఓం కస్తూరీ తిలకోల్లాసిత నిటలాయై నమఃఓం భస్మరేఖాంకిత లసన్మస్తకాయై నమః ॥ 10 ॥ఓం వికచాంభోరుహదళ లోచనాయై నమఃఓం శరచ్చాంపేయ పుష్పాభ నాసికాయై నమఃఓం … Read more

[ललिता अष्टोत्तर] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Hindi/Sanskrit ॐ रजताचल शृङ्गाग्र मध्यस्थायै नमःॐ हिमाचल महावंश पावनायै नमःॐ शङ्करार्धाङ्ग सौन्दर्य शरीरायै नमःॐ लसन्मरकत स्वच्च विग्रहायै नमःॐ महातिशय सौन्दर्य लावण्यायै नमःॐ शशाङ्कशेखर प्राणवल्लभायै नमःॐ सदा पञ्चदशात्मैक्य स्वरूपायै नमःॐ वज्रमाणिक्य कटक किरीटायै नमःॐ कस्तूरी तिलकोल्लासित निटलायै नमःॐ भस्मरेखाङ्कित लसन्मस्तकायै नमः ॥ 10 ॥ॐ विकचाम्भोरुहदल लोचनायै नमःॐ शरच्चाम्पेय पुष्पाभ नासिकायै नमःॐ … Read more

[Lalita Ashtottara Shatanamavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In English om rajataacala shrrimgaagra madhyasthaayai namahom himaacala mahaavamsha paavanaayai namahom shamkaraardhaamga saumdarya shareeraayai namahom lasanmarakata svacca vigrahaayai namahom mahaatishaya saumdarya laavanyaayai namahom shashaamkashekhara praanavallabhaayai namahom sadaa pamcadashaatmaikya svaroopaayai namahom vajramaanikya kataka kireetaayai namahom kastooree tilakollaasita nitalaayai namahom bhasmarekhaamkita lasanmastakaayai namah ॥ 10 ॥om vikacaambhoruhadala locanaayai namahom sharaccaampeya pushhpaabha naasikaayai namahom … Read more

[ললিতা অষ্টোত্তর] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Bengali Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Bengali ওং রজতাচল শৃংগাগ্র মধ্যস্থাযৈ নমঃওং হিমাচল মহাবংশ পাবনাযৈ নমঃওং শংকরার্ধাংগ সৌংদর্য শরীরাযৈ নমঃওং লসন্মরকত স্বচ্চ বিগ্রহাযৈ নমঃওং মহাতিশয সৌংদর্য লাবণ্যাযৈ নমঃওং শশাংকশেখর প্রাণবল্লভাযৈ নমঃওং সদা পংচদশাত্মৈক্য স্বরূপাযৈ নমঃওং বজ্রমাণিক্য কটক কিরীটাযৈ নমঃওং কস্তূরী তিলকোল্লাসিত নিটলাযৈ নমঃওং ভস্মরেখাংকিত লসন্মস্তকাযৈ নমঃ ॥ 10 ॥ওং বিকচাংভোরুহদল লোচনাযৈ নমঃওং শরচ্চাংপেয পুষ্পাভ নাসিকাযৈ নমঃওং … Read more

[ଲଲିତା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Oriya/Odia ଓଂ ରଜତାଚଲ ଶୃଂଗାଗ୍ର ମଧ୍ଯସ୍ଥାଯୈ ନମଃଓଂ ହିମାଚଲ ମହାଵଂଶ ପାଵନାଯୈ ନମଃଓଂ ଶଂକରାର୍ଧାଂଗ ସୌଂଦର୍ଯ ଶରୀରାଯୈ ନମଃଓଂ ଲସନ୍ମରକତ ସ୍ଵଚ୍ଚ ଵିଗ୍ରହାଯୈ ନମଃଓଂ ମହାତିଶଯ ସୌଂଦର୍ଯ ଲାଵଣ୍ଯାଯୈ ନମଃଓଂ ଶଶାଂକଶେଖର ପ୍ରାଣଵଲ୍ଲଭାଯୈ ନମଃଓଂ ସଦା ପଂଚଦଶାତ୍ମୈକ୍ଯ ସ୍ଵରୂପାଯୈ ନମଃଓଂ ଵଜ୍ରମାଣିକ୍ଯ କଟକ କିରୀଟାଯୈ ନମଃଓଂ କସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଲ୍ଲାସିତ ନିଟଲାଯୈ ନମଃଓଂ ଭସ୍ମରେଖାଂକିତ ଲସନ୍ମସ୍ତକାଯୈ ନମଃ ॥ 10 ॥ଓଂ ଵିକଚାଂଭୋରୁହଦଳ ଲୋଚନାଯୈ ନମଃଓଂ ଶରଚ୍ଚାଂପେଯ ପୁଷ୍ପାଭ ନାସିକାଯୈ ନମଃଓଂ … Read more

[લલિતા અષ્ટોત્તર] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Gujarati ઓં રજતાચલ શૃંગાગ્ર મધ્યસ્થાયૈ નમઃઓં હિમાચલ મહાવંશ પાવનાયૈ નમઃઓં શંકરાર્ધાંગ સૌંદર્ય શરીરાયૈ નમઃઓં લસન્મરકત સ્વચ્ચ વિગ્રહાયૈ નમઃઓં મહાતિશય સૌંદર્ય લાવણ્યાયૈ નમઃઓં શશાંકશેખર પ્રાણવલ્લભાયૈ નમઃઓં સદા પંચદશાત્મૈક્ય સ્વરૂપાયૈ નમઃઓં વજ્રમાણિક્ય કટક કિરીટાયૈ નમઃઓં કસ્તૂરી તિલકોલ્લાસિત નિટલાયૈ નમઃઓં ભસ્મરેખાંકિત લસન્મસ્તકાયૈ નમઃ ॥ 10 ॥ઓં વિકચાંભોરુહદળ લોચનાયૈ નમઃઓં શરચ્ચાંપેય પુષ્પાભ નાસિકાયૈ નમઃઓં … Read more

[ലലിതാ അഷ്ടോത്തര] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam ഓം രജതാചല ശൃംഗാഗ്ര മധ്യസ്ഥായൈ നമഃഓം ഹിമാചല മഹാവംശ പാവനായൈ നമഃഓം ശംകരാര്ധാംഗ സൌംദര്യ ശരീരായൈ നമഃഓം ലസന്മരകത സ്വച്ച വിഗ്രഹായൈ നമഃഓം മഹാതിശയ സൌംദര്യ ലാവണ്യായൈ നമഃഓം ശശാംകശേഖര പ്രാണവല്ലഭായൈ നമഃഓം സദാ പംചദശാത്മൈക്യ സ്വരൂപായൈ നമഃഓം വജ്രമാണിക്യ കടക കിരീടായൈ നമഃഓം കസ്തൂരീ തിലകോല്ലാസിത നിടലായൈ നമഃഓം ഭസ്മരേഖാംകിത ലസന്മസ്തകായൈ നമഃ ॥ 10 ॥ഓം വികചാംഭോരുഹദള ലോചനായൈ നമഃഓം ശരച്ചാംപേയ പുഷ്പാഭ നാസികായൈ നമഃഓം … Read more