[ലലിതാ അഷ്ടോത്തര] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam ഓം രജതാചല ശൃംഗാഗ്ര മധ്യസ്ഥായൈ നമഃഓം ഹിമാചല മഹാവംശ പാവനായൈ നമഃഓം ശംകരാര്ധാംഗ സൌംദര്യ ശരീരായൈ നമഃഓം ലസന്മരകത സ്വച്ച വിഗ്രഹായൈ നമഃഓം മഹാതിശയ സൌംദര്യ ലാവണ്യായൈ നമഃഓം ശശാംകശേഖര പ്രാണവല്ലഭായൈ നമഃഓം സദാ പംചദശാത്മൈക്യ സ്വരൂപായൈ നമഃഓം വജ്രമാണിക്യ കടക കിരീടായൈ നമഃഓം കസ്തൂരീ തിലകോല്ലാസിത നിടലായൈ നമഃഓം ഭസ്മരേഖാംകിത ലസന്മസ്തകായൈ നമഃ ॥ 10 ॥ഓം വികചാംഭോരുഹദള ലോചനായൈ നമഃഓം ശരച്ചാംപേയ പുഷ്പാഭ നാസികായൈ നമഃഓം … Read more