[లలితా అష్టోత్తర] ᐈ Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Lalita Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం రజతాచల శృంగాగ్ర మధ్యస్థాయై నమఃఓం హిమాచల మహావంశ పావనాయై నమఃఓం శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయై నమఃఓం లసన్మరకత స్వచ్చ విగ్రహాయై నమఃఓం మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయై నమఃఓం శశాంకశేఖర ప్రాణవల్లభాయై నమఃఓం సదా పంచదశాత్మైక్య స్వరూపాయై నమఃఓం వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయై నమఃఓం కస్తూరీ తిలకోల్లాసిత నిటలాయై నమఃఓం భస్మరేఖాంకిత లసన్మస్తకాయై నమః ॥ 10 ॥ఓం వికచాంభోరుహదళ లోచనాయై నమఃఓం శరచ్చాంపేయ పుష్పాభ నాసికాయై నమఃఓం … Read more