[Sri Lalitha Trishati Namavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In English ॥ om aim hreem shreem ॥ om kakaararoopaayai namahom kalyaanyai namahom kalyaanagunashaalinyai namahom kalyaanashailanilayaayai namahom kamaneeyaayai namahom kalaavatyai namahom kamalaakshhyai namahom kalmashhaghnyai namahom karunamrritasaagaraayai namahom kadambakaananaavaasaayai namah (10) om kadambakusumapriyaayai namahom kamdarpavidyaayai namahom kamdarpajanakaapaamgaveekshhanaayai namahom karpooraveeteesaurabhyakallolitakakuptataayai namahom kalidoshhaharaayai namahom kamjalocanaayai namahom kamravigrahaayai namahom karmaadisaakshhinyai namahom kaarayitryai namahom karmaphalapradaayai … Read more