[Sri Lalitha Trishati Namavali] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In English

॥ om aim hreem shreem ॥

om kakaararoopaayai namah
om kalyaanyai namah
om kalyaanagunashaalinyai namah
om kalyaanashailanilayaayai namah
om kamaneeyaayai namah
om kalaavatyai namah
om kamalaakshhyai namah
om kalmashhaghnyai namah
om karunamrritasaagaraayai namah
om kadambakaananaavaasaayai namah (10)

om kadambakusumapriyaayai namah
om kamdarpavidyaayai namah
om kamdarpajanakaapaamgaveekshhanaayai namah
om karpooraveeteesaurabhyakallolitakakuptataayai namah
om kalidoshhaharaayai namah
om kamjalocanaayai namah
om kamravigrahaayai namah
om karmaadisaakshhinyai namah
om kaarayitryai namah
om karmaphalapradaayai namah (20)

om ekaararoopaayai namah
om ekaakshharyai namah
om ekaanekaakshharaakrrityai namah
om etattadityanirdeshyaayai namah
om ekaanamdacidaakrrityai namah
om evamityaagamaabodhyaayai namah
om ekabhaktimadarcitaayai namah
om ekaagracitanirdhyaataayai namah
om eshhanaarahitaadrritaayai namah
om elaasugamdhicikuraayai namah (30)

om enahkootavinaashinyai namah
om ekabhogaayai namah
om ekarasaayai namah
om ekaishvaryapradaayinyai namah
om ekaatapatrasaamraajyapradaayai namah
om ekaamtapoojitaayai namah
om edhamaanaprabhaayai namah
om ejadanejajjagadeeshvaryai namah
om ekaveeraadisamsevyaayai namah
om ekapraabhavashaalinyai namah (40)

om eekaararoopaayai namah
om eeshitryai namah
om eepsitaarthapradaayinyai namah
om eedrrigityaavinirdeshyaayai namah
om eeshvaratvavidhaayinyai namah
om eeshaanaadibrahmamayyai namah
om eeshitvaadyashhtasiddhidaayai namah
om eekshhitryai namah
om eekshhanasrrishhtaamdakotyai namah
om eeshvaravallabhaayai namah
om eeditaayai namah (50)

om eeshvaraardhaamgashareeraayai namah
om eeshaadhidevataayai namah
om eeshvarapreranakaryai namah
om eeshataamdavasaakshhinyai namah
om eeshvarotsamganilayaayai namah
om eetibaadhaavinaashinyai namah
om eehaavirahitaayai namah
om eeshashaktyai namah
om eeshhatsmitaananaayai namah (60)

om lakaararoopaayai namah
om lalitaayai namah
om lakshhmeevaaneenishhevitaayai namah
om laakinyai namah
om lalanaaroopaayai namah
om lasaddaadimapaatalaayai namah
om lalamtikaalasatphaalaayai namah
om lalaatanayanaarcitaayai namah
om lakshhanojjvaladivyaamgyai namah
om lakshhakotyamdanaayikaayai namah (70)

om lakshhyaarthaayai namah
om lakshhanaagamyaayai namah
om labdhakaamaayai namah
om lataatanave namah
om lalaamaraajadalikaayai namah
om lambimuktaalataamcitaayai namah
om lambodaraprasuve namah
om labhyaayai namah
om lajjaadhyaayai namah
om layavarjitaayai namah (80)

om hreemkaararoopaayai namah
om hreemkaaranilayaayai namah
om hreempadapriyaayai namah
om hreemkaarabeejaayai namah
om hreemkaaramamtraayai namah
om hreemkaaralakshhanaayai namah
om hreemkaarajapasupreetaayai namah
om hreemmatyai namah
om hreemvibhooshhanaayai namah
om hreemsheelaayai namah (90)

om hreempadaaraadhyaayai namah
om hreemgarbhaayai namah
om hreempadaabhidhaayai namah
om hreemkaaravaacyaayai namah
om hreemkaarapoojyaayai namah
om hreemkaarapeethikaayai namah
om hreemkaaravedyaayai namah
om hreemkaaracimtyaayai namah
om hreem namah
om hreemshareerinyai namah (100)

om hakaararoopaayai namah
om haladhrritpoojitaayai namah
om harinekshhanaayai namah
om harapriyaayai namah
om haraaraadhyaayai namah
om haribrahmemdravamditaayai namah
om hayaaroodhaasevitaamghryai namah
om hayamedhasamarcitaayai namah
om haryakshhavaahanaayai namah
om hamsavaahanaayai namah (110)

om hatadaanavaayai namah
om hattyaadipaapashamanyai namah
om haridashvaadisevitaayai namah
om hastikumbhottumgakucaayai namah
om hastikrrittipriyaamganaayai namah
om haridraakumkumaadigdhaayai namah
om haryashvaadyamaraarcitaayai namah
om harikeshasakhyai namah
om haadividyaayai namah
om haalaamadaalasaayai namah (120)

om sakaararoopaayai namah
om sarvajjhnaayai namah
om sarveshyai namah
om sarvamamgalaayai namah
om sarvakartryai namah
om sarvabhartryai namah
om sarvahamtryai namah
om sanaatanyai namah
om sarvaanavadyaayai namah
om sarvaamgasumdaryai namah (130)

om sarvasaakshhinyai namah
om sarvaatmikaayai namah
om sarvasaukhyadaatryai namah
om sarvavimohinyai namah
om sarvaadhaaraayai namah
om sarvagataayai namah
om sarvaavagunavarjitaayai namah
om sarvaarunaayai namah
om sarvamaatre namah
om sarvabhushhanabhushhitaayai namah (140)

om kakaaraarthaayai namah
om kaalahamtryai namah
om kaameshyai namah
om kaamitaarthadaayai namah
om kaamasamjeevinyai namah
om kalyaayai namah
om kathinastanamamdalaayai namah
om karabhorave namah
om kalaanaathamukhyai naamah
om kacajitaambudaayai namah (150)

om kataakshhasyamdikarunaayai namah
om kapaalipraananaayikaayai namah
om kaarunyavigrahaayai namah
om kaamtaayai namah
om kaamtidhootajapaavalyai namah
om kalaalaapaayai namah
om kambukamthyai namah
om karanirjitapallavaayai namah
om kalpavalleesamabhujaayai namah
om kastooreetilakaamcitaayai namah (160)

om hakaaraarthaayai namah
om hamsagatyai namah
om haatakaabharanojjvalaayai namah
om haarahaarikucaabhogaayai namah
om haakinyai namah
om halyavarjitaayai namah
om haritpatisamaaraadhyaayai namah
om hataatkaarahataasuraayai namah
om harshhapradaayai namah
om havirbhoktryai namah (170)

om haardasamtamasaapahaayai namah
om halleesalaasyasamtushhtaayai namah
om hamsamamtraartharoopinyai namah
om haanopaadaananirmuktaayai namah
om harshhinyai namah
om harisodaryai namah
om haahaahoohoomukhastutyaayai namah
om haanivrriddhivivarjitaayai namah
om hayyamgaveenahrridayaayai namah
om harikopaarunaamshukaayai namah (180)

om lakaaraakhyaayai namah
om lataapujyaayai namah
om layasthityudbhaveshvaryai namah
om laasyadarshanasamtushhtaayai namah
om laabhaalaabhavivarjitaayai namah
om lamghyetaraajjhnaayai namah
om laavanyashaalinyai namah
om laghusiddhadaayai namah
om laakshhaarasasavarnaabhaayai namah
om lakshhmanaagrajapoojitaayai namah (190)

om labhyetaraayai namah
om labdhabhaktisulabhaayai namah
om laamgalaayudhaayai namah
om lagnacaamarahasta shreeshaaradaa pariveejitaayai namah
om lajjaapadasamaaraadhyaayai namah
om lampataayai namah
om lakuleshvaryai namah
om labdhamaanaayai namah
om labdharasaayai namah
om labdhasampatsamunnatyai namah (200)

om hreemkaarinyai namah
om hreemkaaraadyaayai namah
om hreemmadhyaayai namah
om hreemshikhaamanyai namah
om hreemkaarakumdaagnishikhaayai namah
om hreemkaarashashicamdrikaayai namah
om hreemkaarabhaaskararucyai namah
om hreemkaaraambhodacamcalaayai namah
om hreemkaarakamdaamkurikaayai namah
om hreemkaaraikaparaayanaayai namah (210)

om hreemkaaradeerdhikaahamsyai namah
om hreemkaarodyaanakekinyai namah
om hreemkaaraaranyaharinyai namah
om hreemkaaraavaalavallaryai namah
om hreemkaarapamjarashukyai namah
om hreemkaaraamganadeepikaayai namah
om hreemkaarakamdaraasimhyai namah
om hreemkaaraambhojabhrrimgikaayai namah
om hreemkaarasumanomaadhvyai namah
om hreemkaaratarumamjaryai namah (220)

om sakaaraakhyaayai namah
om samarasaayai namah
om sakalaagamasamstutaayai namah
om sarvavedaamta taatparyabhoomyai namah
om sadasadaashrayaayai namah
om sakalaayai namah
om saccidaanamdaayai namah
om saadhyaayai namah
om sadgatidaayinyai namah
om sanakaadimunidhyeyaayai namah (230)

om sadaashivakutumbinyai namah
om sakalaadhishhthaanaroopaayai namah
om satyaroopaayai namah
om samaakrrityai namah
om sarvaprapamcanirmaatryai namah
om samaanaadhikavarjitaayai namah
om sarvottumgaayai namah
om samgaheenaayai namah
om sagunaayai namah
om sakaleshhtadaayai namah (240)

om kakaarinyai namah
om kaavyalolaayai namah
om kaameshvaramanoharaayai namah
om kaameshvarapraananaadyai namah
om kaameshotsamgavaasinyai namah
om kaameshvaraalimgitaamgyai namah
om kaameshvarasukhapradaayai namah
om kaameshvarapranayinyai namah
om kaameshvaravilaasinyai namah
om kaameshvaratapassiddhyai namah (250)

om kaameshvaramanahpriyaayai namah
om kaameshvarapraananaathaayai namah
om kaameshvaravimohinyai namah
om kaameshvarabrahmavidyaayai namah
om kaameshvaragrriheshvaryai namah
om kaameshvaraahlaadakaryai namah
om kaameshvaramaheshvaryai namah
om kaameshvaryai namah
om kaamakotinilayaayai namah
om kaamkshhitaarthadaayai namah (260)

om lakaarinyai namah
om labdharoopaayai namah
om labdhadhiye namah
om labdhavaamchitaayai namah
om labdhapaapamanodooraayai namah
om labdhaahamkaaradurgamaayai namah
om labdhashaktyai namah
om labdhadehaayai namah
om labdhaishvaryasamunnatyai namah
om labdhabuddhyai namah (270)

om labdhaleelaayai namah
om labdhayauvanashaalinyai namah
om labdhaatishayasarvaamgasaumdaryaayai namah
om labdhavibhramaayai namah
om labdharaagaayai namah
om labdhagatyai namah
om labdhanaanaagamasthityai namah
om labdhabhogaayai namah
om labdhasukhaayai namah
om labdhaharshhaabhipoojitaayai namah (280)

om hreemkaaramoortyai namah
om hreemkaarasaudhashrrimgakapotikaayai namah
om hreemkaaradugdhabdhisudhaayai namah
om hreemkaarakamalemdiraayai namah
om hreemkaramanideepaarcishhe namah
om hreemkaaratarushaarikaayai namah
om hreemkaarapetakamanyai namah
om hreemkaaraadarshabimbikaayai namah
om hreemkaarakoshaasilataayai namah
om hreemkaaraasthaananartakyai namah (290)

om hreemkaarashuktikaa muktaamanyai namah
om hreemkaarabodhitaayai namah
om hreemkaaramayasaurnastambhavidrrima putrikaayai namah
om hreemkaaravedopanishhade namah
om hreemkaaraadhvaradakshhinaayai namah
om hreemkaaranamdanaaraamanavakalpaka vallaryai namah
om hreemkaarahimavadgamgaayai namah
om hreemkaaraarnavakaustubhaayai namah
om hreemkaaramamtrasarvasvaayai namah
om hreemkaaraparasaukhyadaayai namah (300)

********

Leave a Comment