[ശ്രീ ലലിതാ ത്രിശതിനാമാവളിഃ] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Malayalam Pdf

Jai Maa Devi Lalitha to everyone who is here to read Lalitha Trishati Namavali Lyrics in Malayalam. This is no coincidence you meant to end up here on this website to read this stotram. Devi Lalita is also known as Devi Tripura Sundari which is one of the most famous names. And now you might … Read more

[ശ്രീ ലലിതാ ത്രിശതിനാമാവളിഃ] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Malayalam Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Malayalam ॥ ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ॥ ഓം കകാരരൂപായൈ നമഃഓം കള്യാണ്യൈ നമഃഓം കള്യാണഗുണശാലിന്യൈ നമഃഓം കള്യാണശൈലനിലയായൈ നമഃഓം കമനീയായൈ നമഃഓം കളാവത്യൈ നമഃഓം കമലാക്ഷ്യൈ നമഃഓം കല്മഷഘ്ന്യൈ നമഃഓം കരുണമൃതസാഗരായൈ നമഃഓം കദംബകാനനാവാസായൈ നമഃ (10) ഓം കദംബകുസുമപ്രിയായൈ നമഃഓം കംദര്പവിദ്യായൈ നമഃഓം കംദര്പജനകാപാംഗവീക്ഷണായൈ നമഃഓം കര്പൂരവീടീസൌരഭ്യകല്ലോലിതകകുപ്തടായൈ നമഃഓം കലിദോഷഹരായൈ നമഃഓം കംജലോചനായൈ നമഃഓം കമ്രവിഗ്രഹായൈ നമഃഓം കര്മാദിസാക്ഷിണ്യൈ നമഃഓം കാരയിത്ര്യൈ നമഃഓം കര്മഫലപ്രദായൈ … Read more