[ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதினாமாவல்தி3:] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Tamil ॥ ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ॥ ஓம் ககாரரூபாயை நம:ஓம் கல்த்3யாண்யை நம:ஓம் கல்த்3யாணகு3ணஶாலின்யை நம:ஓம் கல்த்3யாணஶைலனிலயாயை நம:ஓம் கமனீயாயை நம:ஓம் கல்தா3வத்யை நம:ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம:ஓம் கல்மஷக்4ன்யை நம:ஓம் கருணம்ருதஸாக3ராயை நம:ஓம் கத3ம்ப3கானநாவாஸாயை நம: (1௦) ஓம் கத3ம்ப3குஸுமப்ரியாயை நம:ஓம் கன்த3ர்பவித்3யாயை நம:ஓம் கன்த3ர்பஜனகாபாங்க3வீக்ஷணாயை நம:ஓம் கர்பூரவீடீஸௌரப்4யகல்லோலிதககுப்தடாயை நம:ஓம் கலிதோ3ஷஹராயை நம:ஓம் கஞ்ஜலோசனாயை நம:ஓம் கம்ரவிக்3ரஹாயை நம:ஓம் கர்மாதி3ஸாக்ஷிண்யை நம:ஓம் காரயித்ர்யை நம:ஓம் கர்மப2லப்ரதா3யை … Read more