[ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதினாமாவல்தி3:] ᐈ Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Lalitha Trishati Namavali Lyrics In Tamil

॥ ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ॥

ஓம் ககாரரூபாயை நம:
ஓம் கல்த்3யாண்யை நம:
ஓம் கல்த்3யாணகு3ணஶாலின்யை நம:
ஓம் கல்த்3யாணஶைலனிலயாயை நம:
ஓம் கமனீயாயை நம:
ஓம் கல்தா3வத்யை நம:
ஓம் கமலாக்ஷ்யை நம:
ஓம் கல்மஷக்4ன்யை நம:
ஓம் கருணம்ருதஸாக3ராயை நம:
ஓம் கத3ம்ப3கானநாவாஸாயை நம: (1௦)

ஓம் கத3ம்ப3குஸுமப்ரியாயை நம:
ஓம் கன்த3ர்பவித்3யாயை நம:
ஓம் கன்த3ர்பஜனகாபாங்க3வீக்ஷணாயை நம:
ஓம் கர்பூரவீடீஸௌரப்4யகல்லோலிதககுப்தடாயை நம:
ஓம் கலிதோ3ஷஹராயை நம:
ஓம் கஞ்ஜலோசனாயை நம:
ஓம் கம்ரவிக்3ரஹாயை நம:
ஓம் கர்மாதி3ஸாக்ஷிண்யை நம:
ஓம் காரயித்ர்யை நம:
ஓம் கர்மப2லப்ரதா3யை நம: (2௦)

ஓம் ஏகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம:
ஓம் ஏகானேகாக்ஷராக்ருத்யை நம:
ஓம் ஏதத்ததி3த்யனிர்தே3ஶ்யாயை நம:
ஓம் ஏகானந்த3சிதா3க்ருத்யை நம:
ஓம் ஏவமித்யாக3மாபோ3த்4யாயை நம:
ஓம் ஏகப4க்திமத3ர்சிதாயை நம:
ஓம் ஏகாக்3ரசிதனிர்த்4யாதாயை நம:
ஓம் ஏஷணாரஹிதாத்3ருதாயை நம:
ஓம் ஏலாஸுக3ன்தி4சிகுராயை நம: (3௦)

ஓம் ஏன:கூடவினாஶின்யை நம:
ஓம் ஏகபோ4கா3யை நம:
ஓம் ஏகரஸாயை நம:
ஓம் ஏகைஶ்வர்யப்ரதா3யின்யை நம:
ஓம் ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா3யை நம:
ஓம் ஏகான்தபூஜிதாயை நம:
ஓம் ஏத4மானப்ரபா4யை நம:
ஓம் ஏஜத3னேஜஜ்ஜக3தீ3ஶ்வர்யை நம:
ஓம் ஏகவீராதி3ஸம்ஸேவ்யாயை நம:
ஓம் ஏகப்ராப4வஶாலின்யை நம: (4௦)

ஓம் ஈகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஈஶித்ர்யை நம:
ஓம் ஈப்ஸிதார்த2ப்ரதா3யின்யை நம:
ஓம் ஈத்3ருகி3த்யாவினிர்தே3ஶ்யாயை நம:
ஓம் ஈஶ்வரத்வவிதா4யின்யை நம:
ஓம் ஈஶானாதி3ப்3ரஹ்மமய்யை நம:
ஓம் ஈஶித்வாத்3யஷ்டஸித்3தி4தா3யை நம:
ஓம் ஈக்ஷித்ர்யை நம:
ஓம் ஈக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட3கோட்யை நம:
ஓம் ஈஶ்வரவல்லபா4யை நம:
ஓம் ஈடி3தாயை நம: (5௦)

ஓம் ஈஶ்வரார்தா4ங்க3ஶரீராயை நம:
ஓம் ஈஶாதி4தே3வதாயை நம:
ஓம் ஈஶ்வரப்ரேரணகர்யை நம:
ஓம் ஈஶதாண்ட3வஸாக்ஷிண்யை நம:
ஓம் ஈஶ்வரோத்ஸங்க3னிலயாயை நம:
ஓம் ஈதிபா3தா4வினாஶின்யை நம:
ஓம் ஈஹாவிரஹிதாயை நம:
ஓம் ஈஶஶக்த்யை நம:
ஓம் ஈஷத்ஸ்மிதானநாயை நம: (6௦)

ஓம் லகாரரூபாயை நம:
ஓம் லலிதாயை நம:
ஓம் லக்ஷ்மீவாணீனிஷேவிதாயை நம:
ஓம் லாகின்யை நம:
ஓம் லலனாரூபாயை நம:
ஓம் லஸத்3தா3டி3மபாடலாயை நம:
ஓம் லலன்திகாலஸத்பா2லாயை நம:
ஓம் லலாடனயனார்சிதாயை நம:
ஓம் லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி3வ்யாங்க்3யை நம:
ஓம் லக்ஷகோட்யண்ட3னாயிகாயை நம: (7௦)

ஓம் லக்ஷ்யார்தா2யை நம:
ஓம் லக்ஷணாக3ம்யாயை நம:
ஓம் லப்34காமாயை நம:
ஓம் லதாதனவே நம:
ஓம் லலாமராஜத3ல்தி3காயை நம:
ஓம் லம்பி3முக்தாலதாஞ்சிதாயை நம:
ஓம் லம்போ33ரப்ரஸுவே நம:
ஓம் லப்4யாயை நம:
ஓம் லஜ்ஜாட்4யாயை நம:
ஓம் லயவர்ஜிதாயை நம: (8௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரரூபாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரனிலயாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்பத3ப்ரியாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீ3ஜாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமன்த்ராயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரலக்ஷணாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்மத்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்விபூ4ஷணாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶீலாயை நம: (9௦)

ஓம் ஹ்ரீம்பதா3ராத்4யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்க3ர்பா4யை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்பதா3பி4தா4யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவாச்யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபூஜ்யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபீடி2காயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேத்3யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரசின்த்யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம் நம:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶரீரிண்யை நம: (1௦௦)

ஓம் ஹகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஹலத்4ருத்பூஜிதாயை நம:
ஓம் ஹரிணேக்ஷணாயை நம:
ஓம் ஹரப்ரியாயை நம:
ஓம் ஹராராத்4யாயை நம:
ஓம் ஹரிப்3ரஹ்மேன்த்3ரவன்தி3தாயை நம:
ஓம் ஹயாரூடா4ஸேவிதாங்க்4ர்யை நம:
ஓம் ஹயமேத4ஸமர்சிதாயை நம:
ஓம் ஹர்யக்ஷவாஹனாயை நம:
ஓம் ஹம்ஸவாஹனாயை நம: (11௦)

ஓம் ஹததா3னவாயை நம:
ஓம் ஹத்த்யாதி3பாபஶமன்யை நம:
ஓம் ஹரித3ஶ்வாதி3ஸேவிதாயை நம:
ஓம் ஹஸ்திகும்போ4த்துங்க3குசாயை நம:
ஓம் ஹஸ்திக்ருத்திப்ரியாங்க3னாயை நம:
ஓம் ஹரித்3ராகுங்குமாதி3க்3தா4யை நம:
ஓம் ஹர்யஶ்வாத்3யமரார்சிதாயை நம:
ஓம் ஹரிகேஶஸக்2யை நம:
ஓம் ஹாதி3வித்3யாயை நம:
ஓம் ஹாலாமதா3லஸாயை நம: (12௦)

ஓம் ஸகாரரூபாயை நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாயை நம:
ஓம் ஸர்வேஶ்யை நம:
ஓம் ஸர்வமங்க3ல்தா3யை நம:
ஓம் ஸர்வகர்த்ர்யை நம:
ஓம் ஸர்வப4ர்த்ர்யை நம:
ஓம் ஸர்வஹன்த்ர்யை நம:
ஓம் ஸனாதன்யை நம:
ஓம் ஸர்வானவத்3யாயை நம:
ஓம் ஸர்வாங்க3ஸுன்த3ர்யை நம: (13௦)

ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம:
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம:
ஓம் ஸர்வஸௌக்2யதா3த்ர்யை நம:
ஓம் ஸர்வவிமோஹின்யை நம:
ஓம் ஸர்வாதா4ராயை நம:
ஓம் ஸர்வக3தாயை நம:
ஓம் ஸர்வாவகு3ணவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஸர்வாருணாயை நம:
ஓம் ஸர்வமாத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வபு4ஷணபு4ஷிதாயை நம: (14௦)

ஓம் ககாரார்தா2யை நம:
ஓம் காலஹன்த்ர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்யை நம:
ஓம் காமிதார்த2தா3யை நம:
ஓம் காமஸஞ்ஜீவின்யை நம:
ஓம் கல்யாயை நம:
ஓம் கடி2னஸ்தனமண்ட3லாயை நம:
ஓம் கரபோ4ரவே நம:
ஓம் கல்தா3னாத2முக்2யை நாம:
ஓம் கசஜிதாம்பு3தா3யை நம: (15௦)

ஓம் கடாக்ஷஸ்யன்தி3கருணாயை நம:
ஓம் கபாலிப்ராணனாயிகாயை நம:
ஓம் காருண்யவிக்3ரஹாயை நம:
ஓம் கான்தாயை நம:
ஓம் கான்திதூ4தஜபாவல்த்3யை நம:
ஓம் கல்தா3லாபாயை நம:
ஓம் கம்பு3கண்ட்2யை நம:
ஓம் கரனிர்ஜிதபல்லவாயை நம:
ஓம் கல்பவல்லீஸமபு4ஜாயை நம:
ஓம் கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாயை நம: (16௦)

ஓம் ஹகாரார்தா2யை நம:
ஓம் ஹம்ஸக3த்யை நம:
ஓம் ஹாடகாப4ரணோஜ்ஜ்வலாயை நம:
ஓம் ஹாரஹாரிகுசாபோ4கா3யை நம:
ஓம் ஹாகின்யை நம:
ஓம் ஹல்யவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஹரித்பதிஸமாராத்4யாயை நம:
ஓம் ஹடாத்காரஹதாஸுராயை நம:
ஓம் ஹர்ஷப்ரதா3யை நம:
ஓம் ஹவிர்போ4க்த்ர்யை நம: (17௦)

ஓம் ஹார்த3ஸன்தமஸாபஹாயை நம:
ஓம் ஹல்லீஸலாஸ்யஸன்துஷ்டாயை நம:
ஓம் ஹம்ஸமன்த்ரார்த2ரூபிண்யை நம:
ஓம் ஹானோபாதா3னநிர்முக்தாயை நம:
ஓம் ஹர்ஷிண்யை நம:
ஓம் ஹரிஸோத3ர்யை நம:
ஓம் ஹாஹாஹூஹூமுக2ஸ்துத்யாயை நம:
ஓம் ஹானிவ்ருத்3தி4விவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஹய்யங்க3வீனஹ்ருத3யாயை நம:
ஓம் ஹரிகோபாருணாம்ஶுகாயை நம: (18௦)

ஓம் லகாராக்2யாயை நம:
ஓம் லதாபுஜ்யாயை நம:
ஓம் லயஸ்தி2த்யுத்34வேஶ்வர்யை நம:
ஓம் லாஸ்யத3ர்ஶனஸன்துஷ்டாயை நம:
ஓம் லாபா4லாப4விவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் லங்க்4யேதராஜ்ஞாயை நம:
ஓம் லாவண்யஶாலின்யை நம:
ஓம் லகு4ஸித்34தா3யை நம:
ஓம் லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா4யை நம:
ஓம் லக்ஷ்மணாக்3ரஜபூஜிதாயை நம: (19௦)

ஓம் லப்4யேதராயை நம:
ஓம் லப்344க்திஸுலபா4யை நம:
ஓம் லாங்க3லாயுதா4யை நம:
ஓம் லக்3னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா3 பரிவீஜிதாயை நம:
ஓம் லஜ்ஜாபத3ஸமாராத்4யாயை நம:
ஓம் லம்படாயை நம:
ஓம் லகுலேஶ்வர்யை நம:
ஓம் லப்34மானாயை நம:
ஓம் லப்34ரஸாயை நம:
ஓம் லப்34ஸம்பத்ஸமுன்னத்யை நம: (2௦௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரிண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்3யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்மத்4யாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீம்ஶிகா2மண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகுண்டா3க்3னிஶிகா2யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஶஶிசன்த்3ரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபா4ஸ்கரருச்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போ43சஞ்சலாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகன்தா3ங்குரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரைகபராயணாயை நம: (21௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரதீ3ர்தி4காஹம்ஸ்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரோத்3யானகேகின்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராவாலவல்லர்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராங்க3ணதீ3பிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகன்த3ராஸிம்ஹ்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராம்போ4ஜப்4ருங்கி3காயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்4வ்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜர்யை நம: (22௦)

ஓம் ஸகாராக்2யாயை நம:
ஓம் ஸமரஸாயை நம:
ஓம் ஸகலாக3மஸம்ஸ்துதாயை நம:
ஓம் ஸர்வவேதா3ன்த தாத்பர்யபூ4ம்யை நம:
ஓம் ஸத3ஸதா3ஶ்ரயாயை நம:
ஓம் ஸகலாயை நம:
ஓம் ஸச்சிதா3னந்தா3யை நம:
ஓம் ஸாத்4யாயை நம:
ஓம் ஸத்33திதா3யின்யை நம:
ஓம் ஸனகாதி3முனித்4யேயாயை நம: (23௦)

ஓம் ஸதா3ஶிவகுடும்பி3ன்யை நம:
ஓம் ஸகலாதி4ஷ்டா2னரூபாயை நம:
ஓம் ஸத்யரூபாயை நம:
ஓம் ஸமாக்ருத்யை நம:
ஓம் ஸர்வப்ரபஞ்சனிர்மாத்ர்யை நம:
ஓம் ஸமானாதி4கவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் ஸர்வோத்துங்கா3யை நம:
ஓம் ஸங்க3ஹீனாயை நம:
ஓம் ஸகு3ணாயை நம:
ஓம் ஸகலேஷ்டதா3யை நம: (24௦)

ஓம் ககாரிண்யை நம:
ஓம் காவ்யலோலாயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரமனோஹராயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாட்3யை நம:
ஓம் காமேஶோத்ஸங்க3வாஸின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வராலிங்கி3தாங்க்3யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரஸுக2ப்ரதா3யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்ரணயின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரவிலாஸின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரதபஸ்ஸித்3த்4யை நம: (25௦)

ஓம் காமேஶ்வரமன:ப்ரியாயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்ராணனாதா2யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரவிமோஹின்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரப்3ரஹ்மவித்3யாயை நம:
ஓம் காமேஶ்வரக்3ருஹேஶ்வர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வராஹ்லாத3கர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வரமஹேஶ்வர்யை நம:
ஓம் காமேஶ்வர்யை நம:
ஓம் காமகோடினிலயாயை நம:
ஓம் காங்க்ஷிதார்த2தா3யை நம: (26௦)

ஓம் லகாரிண்யை நம:
ஓம் லப்34ரூபாயை நம:
ஓம் லப்34தி4யே நம:
ஓம் லப்34வாஞ்சி2தாயை நம:
ஓம் லப்34பாபமனோதூ3ராயை நம:
ஓம் லப்3தா4ஹங்காரது3ர்க3மாயை நம:
ஓம் லப்34ஶக்த்யை நம:
ஓம் லப்34தே3ஹாயை நம:
ஓம் லப்3தை4ஶ்வர்யஸமுன்னத்யை நம:
ஓம் லப்34பு3த்3த்4யை நம: (27௦)

ஓம் லப்34லீலாயை நம:
ஓம் லப்34யௌவனஶாலின்யை நம:
ஓம் லப்3தா4திஶயஸர்வாங்க3ஸௌன்த3ர்யாயை நம:
ஓம் லப்34விப்4ரமாயை நம:
ஓம் லப்34ராகா3யை நம:
ஓம் லப்343த்யை நம:
ஓம் லப்34னானாக3மஸ்தி2த்யை நம:
ஓம் லப்34போ4கா3யை நம:
ஓம் லப்34ஸுகா2யை நம:
ஓம் லப்34ஹர்ஷாபி4பூஜிதாயை நம: (28௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரமூர்த்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஸௌத4ஶ்ருங்க3கபோதிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரது3க்34ப்3தி4ஸுதா4யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகமலேன்தி3ராயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்கரமணிதீ3பார்சிஷே நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபேடகமண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத3ர்ஶபி3ம்பி3காயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராஸ்தா2னநர்தக்யை நம: (29௦)

ஓம் ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமண்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபோ3தி4தாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமயஸௌர்ணஸ்தம்ப4வித்3ரும புத்ரிகாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரவேதோ3பனிஷதே3 நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காராத்4வரத3க்ஷிணாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரனந்த3னாராமனவகல்பக வல்லர்யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரஹிமவத்33ங்கா3யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா4யை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரமன்த்ரஸர்வஸ்வாயை நம:
ஓம் ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்2யதா3யை நம: (3௦௦)

********

Leave a Comment