[મધુરાષ્ટકમ્] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Gujarati અધરં મધુરં વદનં મધુરંનયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્ ।હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરંમધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 1 ॥ વચનં મધુરં ચરિતં મધુરંવસનં મધુરં વલિતં મધુરં ।ચલિતં મધુરં ભ્રમિતં મધુરંમધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 2 ॥ વેણુ-ર્મધુરો રેણુ-ર્મધુરઃપાણિ-ર્મધુરઃ પાદૌ મધુરૌ ।નૃત્યં મધુરં સખ્યં મધુરંમધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 3 ॥ ગીતં મધુરં પીતં મધુરંભુક્તં મધુરં સુપ્તં મધુરં ।રૂપં મધુરં … Read more