[મધુરાષ્ટકમ્] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Gujarati

અધરં મધુરં વદનં મધુરં
નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્ ।
હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 1 ॥

વચનં મધુરં ચરિતં મધુરં
વસનં મધુરં વલિતં મધુરં ।
ચલિતં મધુરં ભ્રમિતં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 2 ॥

વેણુ-ર્મધુરો રેણુ-ર્મધુરઃ
પાણિ-ર્મધુરઃ પાદૌ મધુરૌ ।
નૃત્યં મધુરં સખ્યં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 3 ॥

ગીતં મધુરં પીતં મધુરં
ભુક્તં મધુરં સુપ્તં મધુરં ।
રૂપં મધુરં તિલકં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 4 ॥

કરણં મધુરં તરણં મધુરં
હરણં મધુરં સ્મરણં મધુરં ।
વમિતં મધુરં શમિતં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 5 ॥

ગુંજા મધુરા માલા મધુરા
યમુના મધુરા વીચી મધુરા ।
સલિલં મધુરં કમલં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 6 ॥

ગોપી મધુરા લીલા મધુરા
યુક્તં મધુરં મુક્તં મધુરં ।
દૃષ્ટં મધુરં શિષ્ટં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 7 ॥

ગોપા મધુરા ગાવો મધુરા
યષ્ટિ ર્મધુરા સૃષ્ટિ ર્મધુરા ।
દલિતં મધુરં ફલિતં મધુરં
મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ॥ 8 ॥

॥ ઇતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતં મધુરાષ્ટકં સંપૂર્ણમ્ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment