[മധുരാഷ്ടകമ്] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Malayalam അധരം മധുരം വദനം മധുരംനയനം മധുരം ഹസിതം മധുരമ് ।ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരംമധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 1 ॥ വചനം മധുരം ചരിതം മധുരംവസനം മധുരം വലിതം മധുരം ।ചലിതം മധുരം ഭ്രമിതം മധുരംമധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 2 ॥ വേണു-ര്മധുരോ രേണു-ര്മധുരഃപാണി-ര്മധുരഃ പാദൌ മധുരൌ ।നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരംമധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 3 ॥ ഗീതം മധുരം പീതം മധുരംഭുക്തം മധുരം സുപ്തം മധുരം ।രൂപം മധുരം … Read more