[മധുരാഷ്ടകമ്] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Malayalam

അധരം മധുരം വദനം മധുരം
നയനം മധുരം ഹസിതം മധുരമ് ।
ഹൃദയം മധുരം ഗമനം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 1 ॥

വചനം മധുരം ചരിതം മധുരം
വസനം മധുരം വലിതം മധുരം ।
ചലിതം മധുരം ഭ്രമിതം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 2 ॥

വേണു-ര്മധുരോ രേണു-ര്മധുരഃ
പാണി-ര്മധുരഃ പാദൌ മധുരൌ ।
നൃത്യം മധുരം സഖ്യം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 3 ॥

ഗീതം മധുരം പീതം മധുരം
ഭുക്തം മധുരം സുപ്തം മധുരം ।
രൂപം മധുരം തിലകം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 4 ॥

കരണം മധുരം തരണം മധുരം
ഹരണം മധുരം സ്മരണം മധുരം ।
വമിതം മധുരം ശമിതം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 5 ॥

ഗുംജാ മധുരാ മാലാ മധുരാ
യമുനാ മധുരാ വീചീ മധുരാ ।
സലിലം മധുരം കമലം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 6 ॥

ഗോപീ മധുരാ ലീലാ മധുരാ
യുക്തം മധുരം മുക്തം മധുരം ।
ദൃഷ്ടം മധുരം ശിഷ്ടം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 7 ॥

ഗോപാ മധുരാ ഗാവോ മധുരാ
യഷ്ടി ര്മധുരാ സൃഷ്ടി ര്മധുരാ ।
ദലിതം മധുരം ഫലിതം മധുരം
മധുരാധിപതേരഖിലം മധുരമ് ॥ 8 ॥

॥ ഇതി ശ്രീമദ്വല്ലഭാചാര്യവിരചിതം മധുരാഷ്ടകം സംപൂര്ണമ് ॥

********

Also Read:

Leave a Comment