[மது4ராஷ்டகம்] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Tamil அத4ரம் மது4ரம் வத3நம் மது4ரம்நயநம் மது4ரம் ஹஸிதம் மது4ரம் ।ஹ்ருத3யம் மது4ரம் க3மநம் மது4ரம்மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 1 ॥ வசநம் மது4ரம் சரிதம் மது4ரம்வஸநம் மது4ரம் வலிதம் மது4ரம் ।சலிதம் மது4ரம் ப்4ரமிதம் மது4ரம்மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 2 ॥ வேணு-ர்மது4ரோ ரேணு-ர்மது4ர:பாணி-ர்மது4ர: பாதௌ3 மது4ரௌ ।ந்ருத்யம் மது4ரம் ஸக்2யம் மது4ரம்மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 3 ॥ கீ3தம் மது4ரம் பீதம் மது4ரம்பு4க்தம் மது4ரம் ஸுப்தம் மது4ரம் ।ரூபம் மது4ரம் திலகம் … Read more