[மது4ராஷ்டகம்] ᐈ Madhurashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Madhurashtakam Lyrics In Tamil

அத4ரம் மது4ரம் வத3நம் மது4ரம்
நயநம் மது4ரம் ஹஸிதம் மது4ரம் ।
ஹ்ருத3யம் மது4ரம் க3மநம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 1 ॥

வசநம் மது4ரம் சரிதம் மது4ரம்
வஸநம் மது4ரம் வலிதம் மது4ரம் ।
சலிதம் மது4ரம் ப்4ரமிதம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 2 ॥

வேணு-ர்மது4ரோ ரேணு-ர்மது4ர:
பாணி-ர்மது4ர: பாதௌ3 மது4ரௌ ।
ந்ருத்யம் மது4ரம் ஸக்2யம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 3 ॥

கீ3தம் மது4ரம் பீதம் மது4ரம்
பு4க்தம் மது4ரம் ஸுப்தம் மது4ரம் ।
ரூபம் மது4ரம் திலகம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 4 ॥

கரணம் மது4ரம் தரணம் மது4ரம்
ஹரணம் மது4ரம் ஸ்மரணம் மது4ரம் ।
வமிதம் மது4ரம் ஶமிதம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 5 ॥

கு3ஞ்ஜா மது4ரா மாலா மது4ரா
யமுநா மது4ரா வீசீ மது4ரா ।
ஸலிலம் மது4ரம் கமலம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 6 ॥

கோ3பீ மது4ரா லீலா மது4ரா
யுக்தம் மது4ரம் முக்தம் மது4ரம் ।
த்3ருஷ்டம் மது4ரம் ஶிஷ்டம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 7 ॥

கோ3பா மது4ரா கா3வோ மது4ரா
யஷ்டி ர்மது4ரா ஸ்ருஷ்டி ர்மது4ரா ।
3லிதம் மது4ரம் ப2லிதம் மது4ரம்
மது4ராதி4பதேரகி2லம் மது4ரம் ॥ 8 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்3வல்லபா4சார்யவிரசிதம் மது4ராஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Also Read:

Leave a Comment