[મહા લક્ષ્મ્યષ્ટકમ્] ᐈ Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Gujarati With PDF

Mahalakshmi Ashtakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Mahalakshmi Ashtakami Stotram Lyrics In Gujarati ઇંદ્ર ઉવાચ – નમસ્તેઽસ્તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સુરપૂજિતે ।શંખચક્ર ગદાહસ્તે મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 1 ॥ નમસ્તે ગરુડારૂઢે કોલાસુર ભયંકરિ ।સર્વપાપહરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 2 ॥ સર્વજ્ઞે સર્વવરદે સર્વ દુષ્ટ ભયંકરિ ।સર્વદુઃખ હરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 3 ॥ સિદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રદે દેવિ ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાયિનિ ।મંત્ર … Read more