[મહા લક્ષ્મ્યષ્ટકમ્] ᐈ Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Gujarati With PDF

Mahalakshmi Ashtakami Stotram Lyrics In Gujarati

ઇંદ્ર ઉવાચ –

નમસ્તેઽસ્તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સુરપૂજિતે ।
શંખચક્ર ગદાહસ્તે મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 1 ॥

નમસ્તે ગરુડારૂઢે કોલાસુર ભયંકરિ ।
સર્વપાપહરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 2 ॥

સર્વજ્ઞે સર્વવરદે સર્વ દુષ્ટ ભયંકરિ ।
સર્વદુઃખ હરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 3 ॥

સિદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રદે દેવિ ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાયિનિ ।
મંત્ર મૂર્તે સદા દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 4 ॥

આદ્યંત રહિતે દેવિ આદિશક્તિ મહેશ્વરિ ।
યોગજ્ઞે યોગ સંભૂતે મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 5 ॥

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ મહારૌદ્રે મહાશક્તિ મહોદરે ।
મહા પાપ હરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 6 ॥

પદ્માસન સ્થિતે દેવિ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપિણિ ।
પરમેશિ જગન્માતઃ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 7 ॥

શ્વેતાંબરધરે દેવિ નાનાલંકાર ભૂષિતે ।
જગસ્થિતે જગન્માતઃ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 8 ॥

મહાલક્ષ્મષ્ટકં સ્તોત્રં યઃ પઠેદ્ ભક્તિમાન્ નરઃ ।
સર્વ સિદ્ધિ મવાપ્નોતિ રાજ્યં પ્રાપ્નોતિ સર્વદા ॥

એકકાલે પઠેન્નિત્યં મહાપાપ વિનાશનં ।
દ્વિકાલં યઃ પઠેન્નિત્યં ધન ધાન્ય સમન્વિતઃ ॥

ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નિત્યં મહાશત્રુ વિનાશનં ।
મહાલક્ષ્મી ર્ભવેન્-નિત્યં પ્રસન્ના વરદા શુભા ॥

[ઇંત્યકૃત શ્રી મહાલક્ષ્મ્યષ્ટક સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્]

********

Also Read:

Leave a Comment