[മഹാ ലക്ഷ്മ്യഷ്ടകമ്] ᐈ Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Malayalam With PDF

Mahalakshmi Ashtakam lyrics in Malayalam pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Mahalakshmi Ashtakami Stotram Lyrics In Malayalam ഇംദ്ര ഉവാച – നമസ്തേഽസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ ।ശംഖചക്ര ഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 1 ॥ നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുര ഭയംകരി ।സര്വപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 2 ॥ സര്വജ്ഞേ സര്വവരദേ സര്വ ദുഷ്ട ഭയംകരി ।സര്വദുഃഖ ഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 3 ॥ സിദ്ധി ബുദ്ധി പ്രദേ ദേവി ഭുക്തി മുക്തി പ്രദായിനി ।മംത്ര … Read more