[മഹാ ലക്ഷ്മ്യഷ്ടകമ്] ᐈ Mahalakshmi Ashtakam Lyrics In Malayalam With PDF

Mahalakshmi Ashtakami Stotram Lyrics In Malayalam

ഇംദ്ര ഉവാച –

നമസ്തേഽസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ ।
ശംഖചക്ര ഗദാഹസ്തേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 1 ॥

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുര ഭയംകരി ।
സര്വപാപഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 2 ॥

സര്വജ്ഞേ സര്വവരദേ സര്വ ദുഷ്ട ഭയംകരി ।
സര്വദുഃഖ ഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 3 ॥

സിദ്ധി ബുദ്ധി പ്രദേ ദേവി ഭുക്തി മുക്തി പ്രദായിനി ।
മംത്ര മൂര്തേ സദാ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 4 ॥

ആദ്യംത രഹിതേ ദേവി ആദിശക്തി മഹേശ്വരി ।
യോഗജ്ഞേ യോഗ സംഭൂതേ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 5 ॥

സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ മഹാരൌദ്രേ മഹാശക്തി മഹോദരേ ।
മഹാ പാപ ഹരേ ദേവി മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 6 ॥

പദ്മാസന സ്ഥിതേ ദേവി പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിണി ।
പരമേശി ജഗന്മാതഃ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 7 ॥

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി നാനാലംകാര ഭൂഷിതേ ।
ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാതഃ മഹാലക്ഷ്മി നമോഽസ്തു തേ ॥ 8 ॥

മഹാലക്ഷ്മഷ്ടകം സ്തോത്രം യഃ പഠേദ് ഭക്തിമാന് നരഃ ।
സര്വ സിദ്ധി മവാപ്നോതി രാജ്യം പ്രാപ്നോതി സര്വദാ ॥

ഏകകാലേ പഠേന്നിത്യം മഹാപാപ വിനാശനം ।
ദ്വികാലം യഃ പഠേന്നിത്യം ധന ധാന്യ സമന്വിതഃ ॥

ത്രികാലം യഃ പഠേന്നിത്യം മഹാശത്രു വിനാശനം ।
മഹാലക്ഷ്മീ ര്ഭവേന്-നിത്യം പ്രസന്നാ വരദാ ശുഭാ ॥

[ഇംത്യകൃത ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടക സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ്]

********

Also Read:

Leave a Comment