[શ્રી મહિષાસુર મર્દિની] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Gujarati અયિ ગિરિનંદિનિ નંદિતમેદિનિ વિશ્વ-વિનોદિનિ નંદનુતેગિરિવર વિંધ્ય-શિરોઽધિ-નિવાસિનિ વિષ્ણુ-વિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે ।ભગવતિ હે શિતિકંઠ-કુટુંબિણિ ભૂરિકુટુંબિણિ ભૂરિકૃતેજય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 1 ॥ સુરવર-હર્ષિણિ દુર્ધર-ધર્ષિણિ દુર્મુખ-મર્ષિણિ હર્ષરતેત્રિભુવન-પોષિણિ શંકર-તોષિણિ કલ્મષ-મોષિણિ ઘોષરતે ।દનુજ-નિરોષિણિ દિતિસુત-રોષિણિ દુર્મદ-શોષિણિ સિંધુસુતેજય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 2 ॥ અયિ જગદંબ મદંબ કદંબવન-પ્રિયવાસિનિ હાસરતેશિખરિ-શિરોમણિ તુઙ-હિમાલય-શૃંગનિજાલય-મધ્યગતે ।મધુમધુરે મધુ-કૈતભ-ગંજિનિ કૈતભ-ભંજિનિ … Read more