[શ્રી મહિષાસુર મર્દિની] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Gujarati અયિ ગિરિનંદિનિ નંદિતમેદિનિ વિશ્વ-વિનોદિનિ નંદનુતેગિરિવર વિંધ્ય-શિરોઽધિ-નિવાસિનિ વિષ્ણુ-વિલાસિનિ જિષ્ણુનુતે ।ભગવતિ હે શિતિકંઠ-કુટુંબિણિ ભૂરિકુટુંબિણિ ભૂરિકૃતેજય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 1 ॥ સુરવર-હર્ષિણિ દુર્ધર-ધર્ષિણિ દુર્મુખ-મર્ષિણિ હર્ષરતેત્રિભુવન-પોષિણિ શંકર-તોષિણિ કલ્મષ-મોષિણિ ઘોષરતે ।દનુજ-નિરોષિણિ દિતિસુત-રોષિણિ દુર્મદ-શોષિણિ સિંધુસુતેજય જય હે મહિષાસુર-મર્દિનિ રમ્યકપર્દિનિ શૈલસુતે ॥ 2 ॥ અયિ જગદંબ મદંબ કદંબવન-પ્રિયવાસિનિ હાસરતેશિખરિ-શિરોમણિ તુઙ-હિમાલય-શૃંગનિજાલય-મધ્યગતે ।મધુમધુરે મધુ-કૈતભ-ગંજિનિ કૈતભ-ભંજિનિ … Read more

[ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനീ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Malayalam അയി ഗിരിനംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നംദനുതേഗിരിവര വിംധ്യ-ശിരോഽധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ ।ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ-കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 1 ॥ സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേത്രിഭുവന-പോഷിണി ശംകര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ ।ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 2 ॥ അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവന-പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേശിഖരി-ശിരോമണി തുങ-ഹിമാലയ-ശൃംഗനിജാലയ-മധ്യഗതേ ।മധുമധുരേ മധു-കൈതഭ-ഗംജിനി കൈതഭ-ഭംജിനി … Read more

[ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Kannada Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Kannada ಅಯಿ ಗಿರಿನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ-ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ-ಶಿರೋಽಧಿ-ನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು-ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ।ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠ-ಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿಣಿ ಭೂರಿಕೃತೇಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ॥ 1 ॥ ಸುರವರ-ಹರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ-ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ-ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇತ್ರಿಭುವನ-ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ-ತೋಷಿಣಿ ಕಲ್ಮಷ-ಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ ।ದನುಜ-ನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತ-ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ-ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ-ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ ॥ 2 ॥ ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬವನ-ಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇಶಿಖರಿ-ಶಿರೋಮಣಿ ತುಙ-ಹಿಮಾಲಯ-ಶೃಂಗನಿಜಾಲಯ-ಮಧ್ಯಗತೇ ।ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧು-ಕೈತಭ-ಗಂಜಿನಿ ಕೈತಭ-ಭಂಜಿನಿ … Read more

[ஶ்ரீ மஹிஷாஸுர மர்தி3நீ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Tamil அயி கி3ரிநந்தி3நி நந்தி3தமேதி3நி விஶ்வ-விநோதி3நி நந்த3நுதேகி3ரிவர விந்த்4ய-ஶிரோதி4-நிவாஸிநி விஷ்ணு-விலாஸிநி ஜிஷ்ணுநுதே ।ப4க3வதி ஹே ஶிதிகண்ட-2குடும்பி3ணி பூ4ரிகுடும்பி3ணி பூ4ரிக்ருதேஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 1 ॥ ஸுரவர-ஹர்ஷிணி து3ர்த4ர-த4ர்ஷிணி து3ர்முக-2மர்ஷிணி ஹர்ஷரதேத்ரிபு4வந-போஷிணி ஶங்கர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோ4ஷரதே ।த3நுஜ-நிரோஷிணி தி3திஸுத-ரோஷிணி து3ர்மத-3ஶோஷிணி ஸிந்து4ஸுதேஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தி3நி ரம்யகபர்தி3நி ஶைலஸுதே ॥ 2 ॥ அயி ஜக3த3ம்ப3 மத3ம்ப3 கத3ம்ப3வந-ப்ரியவாஸிநி ஹாஸரதேஶிக2ரி-ஶிரோமணி துங-ஹிமாலய-ஶ்ருங்க3நிஜாலய-மத்4யக3தே ।மது4மது4ரே மது4-கைதப-4க3ஞ்ஜிநி கைதப-4ப4ஞ்ஜிநி ராஸரதேஜய ஜய … Read more

[శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Telugu అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతేగిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే ।భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ 1 ॥ సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతేత్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే ।దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ॥ 2 ॥ అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతేశిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే ।మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని … Read more

[श्री महिषासुर मर्दिनी] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्व-विनोदिनि नन्दनुतेगिरिवर विन्ध्य-शिरोऽधि-निवासिनि विष्णु-विलासिनि जिष्णुनुते ।भगवति हे शितिकण्ठ-कुटुम्बिणि भूरिकुटुम्बिणि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 1 ॥ सुरवर-हर्षिणि दुर्धर-धर्षिणि दुर्मुख-मर्षिणि हर्षरतेत्रिभुवन-पोषिणि शङ्कर-तोषिणि कल्मष-मोषिणि घोषरते ।दनुज-निरोषिणि दितिसुत-रोषिणि दुर्मद-शोषिणि सिन्धुसुतेजय जय हे महिषासुर-मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ 2 ॥ अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बवन-प्रियवासिनि हासरतेशिखरि-शिरोमणि तुङ-हिमालय-शृङ्गनिजालय-मध्यगते ।मधुमधुरे मधु-कैतभ-गञ्जिनि कैतभ-भञ्जिनि … Read more

[Mahishasura Mardini] ᐈ Stotram Lyrics In English Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In English ayi girinandini nanditamedini vishva-vinodini nandanutegirivara vindhya-shiro.adhi-nivaasini vishhnu-vilaasini jishhnunute ।bhagavati he shitikantha-kutumbini bhoorikutumbini bhoorikrritejaya jaya he mahishhaasura-mardini ramyakapardini shailasute ॥ 1 ॥ suravara-harshhini durdhara-dharshhini durmukha-marshhini harshharatetribhuvana-poshhini shankara-toshhini kalmashha-moshhini ghoshharate ।danuja-niroshhini ditisuta-roshhini durmada-shoshhini simdhusutejaya jaya he mahishhaasura-mardini ramyakapardini shailasute ॥ 2 ॥ ayi jagadamba madamba kadambavana-priyavaasini haasarateshikhari-shiromani tuna-himaalaya-shrringanijaalaya-madhyagate ।madhumadhure madhu-kaitabha-ganjini kaitabha-bhanjini … Read more

[শ্রী মহিষাসুর মর্দিনী] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Bengali Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Bengali অযি গিরিনংদিনি নংদিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নংদনুতেগিরিবর বিংধ্য-শিরোঽধি-নিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে ।ভগবতি হে শিতিকংঠ-কুটুংবিণি ভূরিকুটুংবিণি ভূরিকৃতেজয জয হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ 1 ॥ সুরবর-হর্ষিণি দুর্ধর-ধর্ষিণি দুর্মুখ-মর্ষিণি হর্ষরতেত্রিভুবন-পোষিণি শংকর-তোষিণি কল্মষ-মোষিণি ঘোষরতে ।দনুজ-নিরোষিণি দিতিসুত-রোষিণি দুর্মদ-শোষিণি সিংধুসুতেজয জয হে মহিষাসুর-মর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে ॥ 2 ॥ অযি জগদংব মদংব কদংববন-প্রিযবাসিনি হাসরতেশিখরি-শিরোমণি তুঙ-হিমালয-শৃংগনিজালয-মধ্যগতে ।মধুমধুরে মধু-কৈতভ-গংজিনি কৈতভ-ভংজিনি … Read more

[ଶ୍ରୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Oriya/Odia ଅଯି ଗିରିନଂଦିନି ନଂଦିତମେଦିନି ଵିଶ୍ଵ-ଵିନୋଦିନି ନଂଦନୁତେଗିରିଵର ଵିଂଧ୍ଯ-ଶିରୋଽଧି-ନିଵାସିନି ଵିଷ୍ଣୁ-ଵିଲାସିନି ଜିଷ୍ଣୁନୁତେ ।ଭଗଵତି ହେ ଶିତିକଂଠ-କୁଟୁଂବିଣି ଭୂରିକୁଟୁଂବିଣି ଭୂରିକୃତେଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ ॥ 1 ॥ ସୁରଵର-ହର୍ଷିଣି ଦୁର୍ଧର-ଧର୍ଷିଣି ଦୁର୍ମୁଖ-ମର୍ଷିଣି ହର୍ଷରତେତ୍ରିଭୁଵନ-ପୋଷିଣି ଶଂକର-ତୋଷିଣି କଲ୍ମଷ-ମୋଷିଣି ଘୋଷରତେ ।ଦନୁଜ-ନିରୋଷିଣି ଦିତିସୁତ-ରୋଷିଣି ଦୁର୍ମଦ-ଶୋଷିଣି ସିଂଧୁସୁତେଜଯ ଜଯ ହେ ମହିଷାସୁର-ମର୍ଦିନି ରମ୍ଯକପର୍ଦିନି ଶୈଲସୁତେ ॥ 2 ॥ ଅଯି ଜଗଦଂବ ମଦଂବ କଦଂବଵନ-ପ୍ରିଯଵାସିନି ହାସରତେଶିଖରି-ଶିରୋମଣି ତୁଙ-ହିମାଲଯ-ଶୃଂଗନିଜାଲଯ-ମଧ୍ଯଗତେ ।ମଧୁମଧୁରେ ମଧୁ-କୈତଭ-ଗଂଜିନି କୈତଭ-ଭଂଜିନି … Read more