[ശ്രീ മഹിഷാസുര മര്ദിനീ] ᐈ Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics In Malayalam അയി ഗിരിനംദിനി നംദിതമേദിനി വിശ്വ-വിനോദിനി നംദനുതേഗിരിവര വിംധ്യ-ശിരോഽധി-നിവാസിനി വിഷ്ണു-വിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ ।ഭഗവതി ഹേ ശിതികംഠ-കുടുംബിണി ഭൂരികുടുംബിണി ഭൂരികൃതേജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 1 ॥ സുരവര-ഹര്ഷിണി ദുര്ധര-ധര്ഷിണി ദുര്മുഖ-മര്ഷിണി ഹര്ഷരതേത്രിഭുവന-പോഷിണി ശംകര-തോഷിണി കല്മഷ-മോഷിണി ഘോഷരതേ ।ദനുജ-നിരോഷിണി ദിതിസുത-രോഷിണി ദുര്മദ-ശോഷിണി സിംധുസുതേജയ ജയ ഹേ മഹിഷാസുര-മര്ദിനി രമ്യകപര്ദിനി ശൈലസുതേ ॥ 2 ॥ അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബവന-പ്രിയവാസിനി ഹാസരതേശിഖരി-ശിരോമണി തുങ-ഹിമാലയ-ശൃംഗനിജാലയ-മധ്യഗതേ ।മധുമധുരേ മധു-കൈതഭ-ഗംജിനി കൈതഭ-ഭംജിനി … Read more