[ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಗೌರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Kannada ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಗಣೇಶಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಗಿರಿರಾಜತನೂದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಗುಹಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।ಓಂ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸುವೇ ನಮಃ ।ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ (10) ಓಂ ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ಯ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।ಓಂ … Read more