[ஶ்ரீ மங்க3ல்த3கௌ3ரீ அஷ்டோத்தர] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil ஓம் கௌ3ர்யை நம: ।ஓம் க3ணேஶஜனந்யை நம: ।ஓம் கி3ரிராஜதனூத்3ப4வாயை நம: ।ஓம் கு3ஹாம்பி3காயை நம: ।ஓம் ஜக3ன்மாத்ரே நம: ।ஓம் க3ங்கா3த4ரகுடும்பி3ன்யை நம: ।ஓம் வீரப4த்3ரப்ரஸுவே நம: ।ஓம் விஶ்வவ்யாபின்யை நம: ।ஓம் விஶ்வரூபிண்யை நம: ।ஓம் அஷ்டமூர்த்யாத்மிகாயை நம: (1௦) ஓம் கஷ்டதா3ரித்3ய்ரஶமன்யை நம: ।ஓம் ஶிவாயை நம: ।ஓம் ஶாம்ப4வ்யை நம: ।ஓம் ஶாங்கர்யை நம: ।ஓம் பா3லாயை நம: ।ஓம் … Read more