[ஶ்ரீ மங்க3ல்த3கௌ3ரீ அஷ்டோத்தர] ᐈ Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil Pdf

Sri Mangala Gowri Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Tamil

ஓம் கௌ3ர்யை நம: ।
ஓம் க3ணேஶஜனந்யை நம: ।
ஓம் கி3ரிராஜதனூத்34வாயை நம: ।
ஓம் கு3ஹாம்பி3காயை நம: ।
ஓம் ஜக3ன்மாத்ரே நம: ।
ஓம் க3ங்கா34ரகுடும்பி3ன்யை நம: ।
ஓம் வீரப4த்3ரப்ரஸுவே நம: ।
ஓம் விஶ்வவ்யாபின்யை நம: ।
ஓம் விஶ்வரூபிண்யை நம: ।
ஓம் அஷ்டமூர்த்யாத்மிகாயை நம: (1௦)

ஓம் கஷ்டதா3ரித்3ய்ரஶமன்யை நம: ।
ஓம் ஶிவாயை நம: ।
ஓம் ஶாம்ப4வ்யை நம: ।
ஓம் ஶாங்கர்யை நம: ।
ஓம் பா3லாயை நம: ।
ஓம் ப4வான்யை நம: ।
ஓம் ப4த்3ரதா3யின்யை நம: ।
ஓம் மாங்க3ல்த்3யதா3யின்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வமங்க3ல்தா3யை நம: ।
ஓம் மஞ்ஜுபா4ஷிண்யை நம: (2௦)

ஓம் மஹேஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் மஹாமாயாயை நம: ।
ஓம் மன்த்ராராத்4யாயை நம: ।
ஓம் மஹாப3லாயை நம: ।
ஓம் ஹேமாத்3ரிஜாயை நம: ।
ஓம் ஹேமவத்யை நம: ।
ஓம் பார்வத்யை நம: ।
ஓம் பாபனாஶின்யை நம: ।
ஓம் நாராயணாம்ஶஜாயை நம: ।
ஓம் நித்யாயை நம: (3௦)

ஓம் நிரீஶாயை நம: ।
ஓம் நிர்மலாயை நம: ।
ஓம் அம்பி3காயை நம: ।
ஓம் ம்ருடா3ன்யை நம: ।
ஓம் முனிஸம்ஸேவ்யாயை நம: ।
ஓம் மானின்யை நம: ।
ஓம் மேனகாத்மஜாயை நம: ।
ஓம் குமார்யை நம: ।
ஓம் கன்யகாயை நம: ।
ஓம் து3ர்கா3யை நம: (4௦)

ஓம் கலிதோ3ஷனிஷூதி3ன்யை நம: ।
ஓம் காத்யாயின்யை நம: ।
ஓம் க்ருபாபூர்ணாயை நம: ।
ஓம் கல்த்3யாண்யை நம: ।
ஓம் கமலார்சிதாயை நம: ।
ஓம் ஸத்யை நம: ।
ஓம் ஸர்வமய்யை நம: ।
ஓம் ஸௌபா4க்3யதா3யை நம: ।
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம: ।
ஓம் அமலாயை நம: (5௦)

ஓம் அமரஸம்ஸேவ்யாயை நம: ।
ஓம் அன்னபூர்ணாயை நம: ।
ஓம் அம்ருதேஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் அகி2லாக3மஸம்ஸ்துத்யாயை நம: ।
ஓம் ஸுக2ஸச்சித்ஸுதா4ரஸாயை நம: ।
ஓம் பா3ல்யாராதி4தபூ4தேஶாயை நம: ।
ஓம் பா4னுகோடிஸமத்3யுதயே நம: ।
ஓம் ஹிரண்மய்யை நம: ।
ஓம் பராயை நம: ।
ஓம் ஸூக்ஷ்மாயை நம: (6௦)

ஓம் ஶீதாம்ஶுக்ருதஶேக2ராயை நம: ।
ஓம் ஹரித்3ராகுங்குமாராத்4யாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வகாலஸுமங்க3ல்த்3யை நம: ।
ஓம் ஸர்வபோ43ப்ரதா3யை நம: ।
ஓம் ஸாமஶிகா2யை நம: ।
ஓம் வேதா3ன்தலக்ஷணாயை நம: ।
ஓம் கர்மப்3ரஹ்மமய்யை நம: ।
ஓம் காமகலனாயை நம: ।
ஓம் காங்க்ஷிதார்த2தா3யை நம: ।
ஓம் சன்த்3ரார்காயிததாடங்காயை நம: (7௦)

ஓம் சித3ம்ப3ரஶரீரிண்யை நம: ।
ஓம் ஶ்ரீசக்ரவாஸின்யை நம: ।
ஓம் தே3வ்யை நம: ।
ஓம் காமேஶ்வரபத்ன்யை நம: ।
ஓம் கமலாயை நம: ।
ஓம் மாராராதிப்ரியார்தா4ங்க்3யை நம: ।
ஓம் மார்கண்டே3யவரப்ரதா3யை நம: ।
ஓம் புத்ரபௌத்ரவரப்ரதா3யை நம: ।
ஓம் புண்யாயை நம: ।
ஓம் புருஷார்த2ப்ரதா3யின்யை நம: (8௦)

ஓம் ஸத்யத4ர்மரதாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம: ।
ஓம் ஶஶாங்கரூபிண்யை நம: ।
ஓம் ஶ்யாமலாயை நம: ।
ஓம் ப33ல்தா3யை நம: ।
ஓம் சண்டா3யை நம: ।
ஓம் மாத்ருகாயை நம: ।
ஓம் ப43மாலின்யை நம: ।
ஓம் ஶூலின்யை நம: ।
ஓம் விரஜாயை நம: (9௦)

ஓம் ஸ்வாஹாயை நம: ।
ஓம் ஸ்வதா4யை நம: ।
ஓம் ப்ரத்யங்கி3ராம்பி3காயை நம: ।
ஓம் ஆர்யாயை நம: ।
ஓம் தா3க்ஷாயிண்யை நம: ।
ஓம் தீ3க்ஷாயை நம: ।
ஓம் ஸர்வவஸ்தூத்தமோத்தமாயை நம: ।
ஓம் ஶிவாபி4தா4னாயை நம: ।
ஓம் ஶ்ரீவித்3யாயை நம: ।
ஓம் ப்ரணவார்த2ஸ்வரூபிண்யை நம: (1௦௦)

ஓம் ஹ்ரீங்கார்யை நம: ।
ஓம் நாத3ரூபிண்யை நம: ।
ஓம் த்ரிபுராயை நம: ।
ஓம் த்ரிகு3ணாயை நம: ।
ஓம் ஈஶ்வர்யை நம: ।
ஓம் ஸுன்த3ர்யை நம: ।
ஓம் ஸ்வர்ணகௌ3ர்யை நம: ।
ஓம் ஷோட3ஶாக்ஷரதே3வதாயை நம: । 1௦8

********

Leave a Comment