[മംത്ര പുഷ്പമ്] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Malayalam Pdf

Mantra Pushpam Malayalam Lyrics ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ടു॒വാഗ്മ്സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ ॥ സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॑സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒॒സ്തിന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥ യോ॑ഽപാം പുഷ്പം॒ വേദ॑ പുഷ്പ॑വാന് പ്ര॒ജാവാ᳚ന് പശു॒മാന് ഭ॑വതി । ചം॒ദ്രമാ॒ വാ അ॒പാം പുഷ്പമ്᳚ । പുഷ്പ॑വാന് പ്ര॒ജാവാ᳚ന് … Read more