[മംത്ര പുഷ്പമ്] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Malayalam Pdf

Mantra Pushpam Malayalam Lyrics

ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ടു॒വാഗ്മ്സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ ॥ സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॑സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒॒സ്തിന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

യോ॑ഽപാം പുഷ്പം॒ വേദ॑ പുഷ്പ॑വാന് പ്ര॒ജാവാ᳚ന് പശു॒മാന് ഭ॑വതി । ചം॒ദ്രമാ॒ വാ അ॒പാം പുഷ്പമ്᳚ । പുഷ്പ॑വാന് പ്ര॒ജാവാ᳚ന് പശു॒മാന് ഭ॑വതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

അ॒ഗ്നിര്വാ അ॒പാമാ॒യത॑നം । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യോ᳚ഽഗ്നേരാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒വാ അ॒ഗ്നേരാ॒യത॑നം । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

വാ॒യുര്വാ അ॒പാമാ॒യത॑നമ് । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യോ വാ॒യോരാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒ വൈ വാ॒യോരാ॒യത॑നം । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

അ॒സൌ വൈ തപ॑ന്ന॒പാമാ॒യത॑നം । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യോ॑ഽമുഷ്യ॒തപ॑ത ആ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒ വാ അ॒മുഷ്യ॒തപ॑ത ആ॒യത॑നം ।ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

ചം॒ദ്രമാ॒ വാ അ॒പാമാ॒യത॑നമ് । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യശ്ചം॒ദ്രമ॑സ ആ॒യത॑നം വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒ വൈ ചം॒ദ്രമ॑സ ആ॒യത॑നം॒ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

നക്ഷ്ത്ര॑ത്രാണി॒ വാ അ॒പാമാ॒യത॑നം॒ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യോ നക്ഷ്ത്ര॑ത്രാണാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒ വൈ നക്ഷ॑ത്രാണാമാ॒യത॑നം॒ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

പ॒ര്ജന്യോ॒ വാ അ॒പാമാ॒യത॑നം । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യഃ പ॒ര്ജന്യ॑സ്യാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒ വൈ പ॒ര്ജന്യ॑സ്യാ॒യത॑നം॒ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏ॒വം വേദ॑ । യോ॑ഽപാമാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി ।

സം॒വ॒ത്സ॒രോ വാ അ॒പാമാ॒യത॑നം॒ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യഃ സം॑വത്സ॒രസ്യാ॒യത॑നം॒ വേദ॑ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । ആപോ॒ വൈ സം॑വത്സ॒രസ്യാ॒യത॑നം॒ । ആ॒യത॑നവാന് ഭവതി । യ ഏവം വേദ॑ । യോ᳚ഽപ്സു നാവം॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതാം॒ വേദ॑ । പ്രത്യേ॒വ തി॑ഷ്ഠതി ।

ഓം രാ॒ജാ॒ധി॒രാ॒ജായ॑ പ്രസഹ്യ സാ॒ഹിനേ᳚ । നമോ॑ വ॒യം വൈ᳚ശ്രവ॒ണായ॑ കുര്മഹേ । സ മേ॒ കാമാ॒ന് കാമ॒ കാമാ॑യ॒ മഹ്യമ്᳚ । കാ॒മേ॒ശ്വ॒രോ വൈ᳚ശ്രവ॒ണോ ദ॑ദാതു । കു॒ബേ॒രായ॑ വൈശ്രവ॒ണായ॑ । മ॒ഹാ॒രാജായ॒ നമഃ॑ ।

ഓം᳚ തദ്ബ്ര॒ഹ്മ । ഓം᳚ തദ്വാ॒യുഃ । ഓം᳚ തദാ॒ത്മാ ।
ഓം᳚ തദ്സ॒ത്യമ് । ഓം᳚ തത്സര്വമ്᳚ । ഓം᳚ തത്പുരോ॒ര്നമഃ ॥

അംതശ്ചരതി॑ ഭൂതേ॒ഷു ഗുഹായാം വി॑ശ്വമൂ॒ര്തിഷു ।
ത്വം യജ്ഞസ്ത്വം വഷട്കാരസ്ത്വ-മിംദ്രസ്ത്വഗ്മ്
രുദ്രസ്ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം ബ്രഹ്മത്വം॑ പ്രജാ॒പതിഃ ।
ത്വം ത॑ദാപ॒ ആപോ॒ ജ്യോതീ॒രസോ॒ഽമൃതം ബ്രഹ്മ॒ ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രോമ് ।

ഈശാനസ്സര്വ॑ വിദ്യാ॒നാമീ॒ശ്വരസ്സര്വ॑ഭൂതാ॒നാം
ബ്രഹ്മാധി॑പതി॒ര്-ബ്രഹ്മ॒ണോഽധി॑പതി॒ര്-ബ്രഹ്മാ॑ ശിവോ മേ॑ അസ്തു॒ സദാശി॒വോമ് ।

തദ്വിഷ്ണോഃ᳚ പര॒മം പ॒ദഗ്മ് സദാ॑ പശ്യംതി
സൂ॒രയഃ॑ । ദി॒വീവ॒ ചക്ഷു॒രാത॑തമ് । തദ്വിപ്രാ॑സോ
വിപ॒ന്യവോ॑ ജാഗൃ॒വാഗ്മ് സസ്സമിം॑ധതേ ।
വിഷ്നോ॒ര്യത്പ॑ര॒മം പ॒ദമ് ।

ഋതഗ്മ് സ॒ത്യം പ॑രം ബ്ര॒ഹ്മ॒ പു॒രുഷം॑ കൃഷ്ണ॒പിംഗ॑ലമ് ।
ഊ॒ര്ധ്വരേ॑തം വി॑രൂപാ॒ക്ഷം॒ വി॒ശ്വരൂ॑പായ॒ വൈ നമോ॒ നമഃ॑ ॥

ഓം നാ॒രാ॒യ॒ണായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വാസുദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ വിഷ്ണുഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ।

********

Also Read:

Leave a Comment