[மந்த்ர புஷ்பம்] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Tamil Pdf

Mantra Pushpam Tamil Lyrics ப॒4த்3ரம் கர்ணே॑॑॑பி4: ஶ்ருணு॒யாம॑॑॑ தே3வா: । ப॒4த்3ரம் ப॑॑॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி॒4ர்யஜ॑॑॑த்ரா: । ஸ்தி॒2ரைரங்கை᳚3᳚᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்3ம்ஸ॑॑॑ஸ்த॒நூபி॑4:॑॑ । வ்யஶே॑॑॑ம தே॒3வஹி॑॑॑தம்॒ யதா3யு:॑॑॑ ॥ ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்3ரோ॑॑॑ வ்ரு॒த்3த4ஶ்ர॑॑॑வா: । ஸ்வ॑॑॑ஸ்தி ந:॑॑॑ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑॑॑தா3: । ஸ்வ॒॒ஸ்திந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑॑॑ஷ்டநேமி: । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑॑॑ர்த3தா4து ॥ ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑॑॑ ॥ யோ॑॑॑பாம் புஷ்பம்॒ வேத॑3॑॑ புஷ்ப॑॑॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚᳚᳚ந் பஶு॒மாந் ப॑4॑॑வதி । சம்॒த்3ரமா॒ வா அ॒பாம் புஷ்பம்᳚᳚᳚ । புஷ்ப॑॑॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚᳚᳚ந் … Read more