[மந்த்ர புஷ்பம்] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Tamil Pdf

Mantra Pushpam Tamil Lyrics

ப॒4த்3ரம் கர்ணே॑॑॑பி4: ஶ்ருணு॒யாம॑॑॑ தே3வா: । ப॒4த்3ரம் ப॑॑॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி॒4ர்யஜ॑॑॑த்ரா: । ஸ்தி॒2ரைரங்கை᳚3᳚᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்3ம்ஸ॑॑॑ஸ்த॒நூபி॑4:॑॑ । வ்யஶே॑॑॑ம தே॒3வஹி॑॑॑தம்॒ யதா3யு:॑॑॑ ॥ ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்3ரோ॑॑॑ வ்ரு॒த்34ஶ்ர॑॑॑வா: । ஸ்வ॑॑॑ஸ்தி ந:॑॑॑ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑॑॑தா3: । ஸ்வ॒॒ஸ்திந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑॑॑ஷ்டநேமி: । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑॑॑ர்த3தா4து ॥ ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑॑॑ ॥

யோ॑॑॑பாம் புஷ்பம்॒ வேத॑3॑॑ புஷ்ப॑॑॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚᳚᳚ந் பஶு॒மாந் ப॑4॑॑வதி । சம்॒த்3ரமா॒ வா அ॒பாம் புஷ்பம்᳚᳚᳚ । புஷ்ப॑॑॑வாந் ப்ர॒ஜாவா᳚᳚᳚ந் பஶு॒மாந் ப॑4॑॑வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

அ॒க்3நிர்வா அ॒பாமா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । யோ᳚᳚᳚க்3நேரா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒வா அ॒க்3நேரா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

வா॒யுர்வா அ॒பாமா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । யோ வா॒யோரா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒ வை வா॒யோரா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

அ॒ஸௌ வை தப॑॑॑ந்ந॒பாமா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । யோ॑॑॑முஷ்ய॒தப॑॑॑த ஆ॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒ வா அ॒முஷ்ய॒தப॑॑॑த ஆ॒யத॑॑॑நம் ।ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

சம்॒த்3ரமா॒ வா அ॒பாமா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । யஶ்சம்॒த்3ரம॑॑॑ஸ ஆ॒யத॑॑॑நம் வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒ வை சம்॒த்3ரம॑॑॑ஸ ஆ॒யத॑॑॑நம்॒ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

நக்ஷ்த்ர॑॑॑த்ராணி॒ வா அ॒பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । யோ நக்ஷ்த்ர॑॑॑த்ராணாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒ வை நக்ஷ॑॑॑த்ராணாமா॒யத॑॑॑நம்॒ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

ப॒ர்ஜந்யோ॒ வா அ॒பாமா॒யத॑॑॑நம் । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய: ப॒ர்ஜந்ய॑॑॑ஸ்யா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒ வை ப॒ர்ஜந்ய॑॑॑ஸ்யா॒யத॑॑॑நம்॒ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏ॒வம் வேத॑3॑॑ । யோ॑॑॑பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி ।

ஸம்॒வ॒த்ஸ॒ரோ வா அ॒பாமா॒யத॑॑॑நம்॒ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய: ஸம்॑॑॑வத்ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑॑॑நம்॒ வேத॑3॑॑ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ஆபோ॒ வை ஸம்॑॑॑வத்ஸ॒ரஸ்யா॒யத॑॑॑நம்॒ । ஆ॒யத॑॑॑நவாந் ப4வதி । ய ஏவம் வேத॑3॑॑ । யோ᳚᳚᳚ப்ஸு நாவம்॒ ப்ரதி॑॑॑ஷ்டி2தாம்॒ வேத॑3॑॑ । ப்ரத்யே॒வ தி॑॑॑ஷ்ட2தி ।

ஓம் ரா॒ஜா॒தி॒4ரா॒ஜாய॑॑॑ ப்ரஸஹ்ய ஸா॒ஹிநே᳚᳚᳚ । நமோ॑॑॑ வ॒யம் வை᳚᳚᳚ஶ்ரவ॒ணாய॑॑॑ குர்மஹே । ஸ மே॒ காமா॒ந் காம॒ காமா॑॑॑ய॒ மஹ்யம்᳚᳚᳚ । கா॒மே॒ஶ்வ॒ரோ வை᳚᳚᳚ஶ்ரவ॒ணோ த॑3॑॑தா3து । கு॒பே॒3ராய॑॑॑ வைஶ்ரவ॒ணாய॑॑॑ । ம॒ஹா॒ராஜாய॒ நம:॑॑॑ ।

ஓம்᳚᳚᳚ தத்3ப்3ர॒ஹ்ம । ஓம்᳚᳚᳚ தத்3வா॒யு: । ஓம்᳚᳚᳚ ததா॒3த்மா ।
ஓம்᳚᳚᳚ தத்3ஸ॒த்யம் । ஓம்᳚᳚᳚ தத்ஸர்வம்᳚᳚᳚ । ஓம்᳚᳚᳚ தத்புரோ॒ர்நம: ॥

அந்தஶ்சரதி॑॑॑ பூ4தே॒ஷு கு3ஹாயாம் வி॑॑॑ஶ்வமூ॒ர்திஷு ।
த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷட்காரஸ்த்வ-மிந்த்3ரஸ்த்வக்3ம்
ருத்3ரஸ்த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ப்3ரஹ்மத்வம்॑॑॑ ப்ரஜா॒பதி: ।
த்வம் த॑॑॑தா3ப॒ ஆபோ॒ ஜ்யோதீ॒ரஸோ॒ம்ருதம் ப்3ரஹ்ம॒ பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோம் ।

ஈஶாநஸ்ஸர்வ॑॑॑ வித்3யா॒நாமீ॒ஶ்வரஸ்ஸர்வ॑॑॑பூ4தா॒நாம்
ப்3ரஹ்மாதி॑4॑॑பதி॒ர்-ப்3ரஹ்ம॒ணோதி॑4॑॑பதி॒ர்-ப்3ரஹ்மா॑॑॑ ஶிவோ மே॑॑॑ அஸ்து॒ ஸதா3ஶி॒வோம் ।

தத்3விஷ்ணோ᳚᳚:᳚ பர॒மம் ப॒த3க்3ம் ஸதா॑3॑॑ பஶ்யந்தி
ஸூ॒ரய:॑॑॑ । தி॒3வீவ॒ சக்ஷு॒ராத॑॑॑தம் । தத்3விப்ரா॑॑॑ஸோ
விப॒ந்யவோ॑॑॑ ஜாக்3ரு॒வாக்3ம் ஸஸ்ஸமிம்॑॑॑த4தே ।
விஷ்நோ॒ர்யத்ப॑॑॑ர॒மம் ப॒த3ம் ।

ருதக்3ம் ஸ॒த்யம் ப॑॑॑ரம் ப்3ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑॑॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க॑3॑॑லம் ।
ஊ॒ர்த்4வரே॑॑॑தம் வி॑॑॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑॑॑பாய॒ வை நமோ॒ நம:॑॑॑ ॥

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑॑॑ வி॒த்3மஹே॑॑॑ வாஸுதே॒3வாய॑॑॑ தீ4மஹி ।
தந்நோ॑॑॑ விஷ்ணு: ப்ரசோ॒த3யா᳚᳚᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑॑॑ ।

********

Also Read:

Leave a Comment