[మంత్ర పుష్పం] ᐈ Mantra Pushpam Lyrics In Telugu Pdf

Mantra Pushpam Telugu Lyrics భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్టు॒వాగ్ంస॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ ॥ స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॑స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒॒స్తిన॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥ ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥ యో॑ఽపాం పుష్పం॒ వేద॑ పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా᳚న్ పశు॒మాన్ భ॑వతి । చం॒ద్రమా॒ వా అ॒పాం పుష్పం᳚ । పుష్ప॑వాన్ ప్ర॒జావా᳚న్ … Read more